W dniu 7 września 2017 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał jeden wyrok, a także opublikował dwie decyzje z dnia 11 lipca 2017 roku, dotyczące funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce, zatwierdzające jednostronną deklarację Rządu oraz zawartą ze skarżącym ugodę.

   Wyrok w sprawie Budnik przeciwko Polsce (skarga nr 61928/13) dotyczył niewłaściwych warunków osadzenia, przede wszystkim przeludnienia zakładu karnego, a także warunków sanitarnych panujących w celach. Stwierdzając naruszenie art. 3 Konwencji Trybunał wskazał, że skarżący przebywał w warunkach przeludnienia, w celi, w której kącik sanitarny nie był odgrodzony od części mieszkalnej, przez okres 802 dni. Tytułem słusznego zadośćuczynienia Trybunał zasądził na rzecz skarżącego kwotę 3 700 euro.
   Problematyki osadzenia w warunkach przeludnienia dotyczyła także decyzja Trybunału wydana w sprawie Puta przeciwko Polsce (skarga nr 31007/15). Zawierając ze skarżącym ugodę Rząd zobowiązał się zapłacić na jego rzecz tytułem słusznego zadośćuczynienia kwotę 5 000 zł.
   Decyzja w sprawie Żelawski przeciwko Polsce (skarga nr 16103/15) dotyczyła zarzutu naruszenia art. 5 ust. 1 oraz 5 ust. 4 Konwencji w związku z bezprawnym pozbawieniem wolności w wyniku umieszczenia skarżącego, cierpiącego na schizofrenię, w Domu Pomocy Społecznej, a także niezapewnieniem mu procedury umożliwiającej kwestionowanie zasadności detencji. Przedkładając jednostronną deklarację Rząd zobowiązał się zapłacić na rzecz skarżącego kwotę 20 000 zł.
   Orzeczenia są dostępne w języku angielskim w bazie orzeczniczej (www.echr.coe).
Za: Ministerstwo Sprawiedliwości

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.