Od stycznia 2018 r. ma ruszyć Punkt Koordynacyjny ds. Transgranicznych, który ma pomóc w wykorzystaniu pełnego potencjału gospodarczego regionów przygranicznych. Obecnie mieszka tam 150 mln obywateli UE. Dzięki Punktowi regiony otrzymają wsparcie dostosowane do swoich potrzeb i pomoc w przełamywaniu barier utrudniających dostęp do miejsc pracy i inwestycje.

   Dla przedsiębiorców, pracowników i studentów korzystanie z różnych systemów prawnych i administracyjnych jest w dalszym ciągu skomplikowane i kosztowne. Zgodnie z wezwaniem przewodniczącego Junckera do zapewniania sprawiedliwych warunków na jednolitym rynku, zawartym w jego Orędziu o stanie Unii 2017, Punkt Koordynacyjny ds. Transgranicznych - dzięki konkretnym działaniom - będzie pomagać regionom przygranicznym lepiej ze sobą współpracować.
   Wpłynie to na 1) poprawę dostępu do miejsc pracy, 2) poprawę dostępu do takich usług jak opieka zdrowotna i transport publiczny oraz 3) ułatwienie w prowadzeniu działalności transgranicznej.
Inicjatywa ta została przedstawiona w komunikacie pt. „Zwiększanie wzrostu gospodarczego i spójności w regionach przygranicznych UE”. Opisano w nim nowe i już realizowane działania, które mają pomóc regionom przygranicznym w UE dynamiczniej się rozwijać i lepiej się integrować.
   Komisarz ds. polityki regionalnej Corina Crețu stwierdziła: „Ponad jedna czwarta bogactwa Europy jest wytwarzana w regionach przygranicznych, ale ich pełny potencjał ekonomiczny pozostaje niewykorzystany. Możliwości są ogromne – trzeba tylko je zbadać. Komisja zapewni tym regionom odpowiednie wsparcie, z którego skorzystają bezpośrednio ich mieszkańcy”.
   Punkt Koordynacyjny ds. Transgranicznych będą obsługiwać eksperci Komisji w dziedzinie kwestii transgranicznych, którzy będą oferować władzom krajowym i regionalnym porady. Doradztwo będzie polegać na gromadzeniu i wymianie dobrych praktyk za pośrednictwem nowej ogólnounijnej sieci internetowej.
Lepszy dostęp do miejsc pracy
   Już 2 miliony pracowników i studentów dojeżdżających do pracy lub szkoły przekracza granicę codziennie lub co tydzień. Aby ułatwić ludziom znalezienie pracy w sąsiednim kraju Punkt Koordynacyjny ds. Transgranicznych zapewni wsparcie regionom pragnącym pogłębić wzajemną współpracę. Za jego pośrednictwem będzie można uzyskać porady na temat wzajemnego uznawania kwalifikacji, wspólnych programów studiów lub usług w zakresie coachingu dla przedsiębiorców.
   W ramach Punktu Koordynacyjnego ds. Transgranicznych gromadzone będą na poziomie centralnym informacje o dobrych praktykach w dziedzinie transgranicznych usług w zakresie pośrednictwa pracy. Przykładem może być wspólna sieć utworzona przez jeden z hiszpańskich regionów – Galicję – oraz północny region Portugali i wspierana przez unijny portal mobilności zawodowej EURES.
   Dzięki temu działania w ramach Punktu Koordynacyjnego ds. Transgranicznych mogą przyczynić się do utworzenia przyszłego europejskiego organu ds. prawa pracy. W swoim Orędziu o stanie Unii 2017 przewodniczący Juncker zapowiedział powołanie takiego organu, aby zacieśnić współpracę między organami ds. rynku pracy na wszystkich poziomach i lepiej administrować w sytuacjach transgranicznych.
Lepszy dostęp do usług publicznych
   Aby zwiększyć atrakcyjność regionów przygranicznych i ułatwić korzystanie z usług publicznych w sytuacjach transgranicznych, działania w ramach Punktu Koordynacyjnego ds. Transgranicznych obejmą:
• sporządzenie mapy istniejących transgranicznych rozwiązań w zakresie opieki zdrowotnej, takich jak np. strefy transgranicznej opieki zdrowotnej  wzdłuż granicy francusko-belgijskiej.
• zbadanie, jakich połączeń kolejowych brakuje wzdłuż granic wewnętrznych, aby usprawnić transgraniczny transport publiczny.
Prowadzenie działalności gospodarczej w sąsiednim kraju
   Punkt Koordynacyjny ds. Transgranicznych będzie stymulował dialog w kwestiach transgranicznych za pośrednictwem sieci internetowej.
   Na odpowiedni wniosek eksperci z Punktu Koordynacyjnego ds. Transgranicznych zapewnią wsparcie, które umożliwi większe ujednolicenie przepisów dotyczących zakładania działalności gospodarczej, wymianę dobrych praktyk z innych regionów przygranicznych oraz promowanie korzystania w większym stopniu z procedur online.
   Oprócz utworzenia punktu koordynacyjnego Komisja wybierze do 20 projektów, które będą przykładami innowacyjnych rozwiązań problemów związanych z przeszkodami transgranicznymi. Zaproszenie do składania wniosków w sprawie projektów zostanie ogłoszone przed końcem 2017 r.
Co dalej?
   Punkt Koordynacyjny ds. Transgranicznych rozpocznie działalność od stycznia 2018 r.
   W ramach prowadzonych obecnie dyskusji na temat przyszłości finansów UE, dobre praktyki zgromadzone za pomocą Punktu Koordynacyjnego ds. Transgranicznych zostaną wykorzystane w rozmowach na temat następnej generacji programów współpracy transgranicznej. Będą one skuteczniej eliminować bariery prawne i administracyjne oraz pomagać rozwijać dobrze funkcjonujące usługi publiczne.
Za: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.