Młodzi Europejczycy z Polski, Austrii, Czech, Niemiec, Słowacji i Węgier pozytywnie oceniają integrację europejską i chcą pozostania swoich krajów w UE przy jednoczesnym jej reformowaniu. Za najważniejszą osobistą korzyść płynącą z integracji uznają pokój, wynika z najnowszego reprezentatywnego badania Instytutu Spraw Publicznych (ISP) przeprowadzonego wraz z partnerami z pięciu krajów.


Sześćdziesiąt lat po powstaniu wspólnot europejskich młodzi ludzie w Europie widzą w integracji dużą wartość. O tym, że jest ona generalnie „dobrą rzeczą” przekonanych jest 77 % z nich. Sądzi tak 76 % Polaków, którzy w swych odpowiedziach nie odbiegają od średniej, choć ustępują w entuzjazmie np. Niemcom (87 %).

Młodzi chcą także pozostania swoich krajów w Unii Europejskiej, dostrzegają jednocześnie potrzebę dalszych reform wspólnoty. Taką opinię wyraża dwie trzecie Polaków (64%), podczas gdy co piąty badany (21%) jest za zachowaniem unijnego status quo. Jedynie 15 % badanych młodych Polaków chciałoby opuszczenia Unii Europejskiej. Chęć pozostania i reformowania UE wyraża także 77% Niemców i 71% Austriaków, 65% Węgrów i 64% Słowaków oraz 60 % Czechów.

„Szczególnie istotne jest uznanie, że zachowanie pokoju między narodami w Europie to najważniejsza z korzyści płynących z integracji. To przecież właśnie ta motywacja przyświecała Ojcom Założycielom Unii Europejskiej sześćdziesiąt lat temu, kiedy tworzyli podstawy integracji w zniszczonej wojną Europie” - komentuje wyniki współautor badania, dr Jacek Kucharczyk, prezes zarządu Instytutu Spraw Publicznych.

„Często słyszy się opinie, że dążenie do zapewnienia pokoju w Europie nie jest dla młodej generacji tak istotne, jak dla starszych pokoleń. Nasze badania pokazują, że tak nie jest i że młodzi Europejczycy przywiązani są do pokoju jako naczelnej wartości” – dodaje Kucharczyk.

Na pokój jako bardzo ważną lub ważną korzyść z integracji wskazało 76% badanych Polaków, 81% Austriaków, 80% Niemców, 77% Czechów, 77% Węgrów i 75% Słowaków. Hierarchia pozostałych korzyści różniła się już w odniesieniu do poszczególnych krajów. Kiedy działania na rzecz ochronny klimatu bardzo wysoko (na 2 miejscu) ocenili młodzi Niemcy (70 %) i Węgrzy (67 %), na skali Polaków korzyść ta znalazła się na ostatnim miejscu (48 %).

Natomiast Polacy (72 %), Słowacy (64 %) i Austriacy (67 %) na drugim miejscu wskazywali na możliwość osiedlenia się i podjęcia pracy w innym kraju członkowskim. Stosunkowo mniej istotne okazały się dla młodych transfery funduszy unijnych do mniej rozwiniętych krajów członkowskich, nawet w Polsce, która jest obecnie największym beneficjentem tych funduszy.

Za największy problem, przed którym stoi Unia Europejska, młodzi uznają natomiast islamski fundamentalizm i terroryzm (74%). Najczęściej są przekonani o tym Polacy (83%), Czesi (77%), Węgrzy (76%) i Słowacy (75%). Podobnie liczne grupy młodych z tych krajów za poważny problem uważają imigrację i napływ uchodźców (79% Polaków, 77% Węgrów, 76% Słowaków i 76% Czechów). Obie te kwestie (terroryzm i imigrację) jest wyraźnie mniej istotny dla młodych Niemców, którzy z kolei bardziej od swoich rówieśników w UE martwią się wzrostem nastrojów nacjonalistycznych i ksenofobicznych w Europie.

„Jest pewien paradoks w tym, że Niemcy, których kraj doświadczył zarówno aktów terroru jak i masowego napływu uchodźców z Bliskiego Wschodu, są relatywnie mniej na te kwestie uwrażliwieni niż młodzi Polacy, którzy znają te problemy głownie z przekazów medialnych” - komentuje dr Agnieszka Łada, współautorka badania i szefowa Programu Europejskiego w ISP.

*Badanie zostało zrealizowane na przełomie stycznia i lutego za pomocą wywiadów on-line (CAWI) na reprezentatywnej ogólnopolskiej próbie 500 mieszkańców Polski w wieku 15-24 lata. Próba została przygotowana na podstawie oficjalnych statystyk UE (Eurostat).

Za: ISP

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.