Naczelna Rada Adwokacka wyraża zaniepokojenie zmianami legislacyjnymi proponowanymi i przyjmowanymi w obecnej kadencji Sejmu, dostrzegając w części z nich zagrożenie podporządkowania obowiązujących regulacji prawnych celom politycznym. Uchwałę z tym stanowiskiem przyjęto podczas plenarnego posiedzenia NRA, 1 lipca 2017 r.

   W uchwale nr 24/2017 czytamy przypomnienie, że fundamentalne zasady państwa prawnego, w tym zwłaszcza konstytucyjne zasady trójpodziału i równoważenia się władzy, mają charakter trwały i niepodważalny. Zasady te muszą pozostawać poza sferą jakichkolwiek wpływów politycznych i nie mogą ustępować woli rządzącej większości parlamentarnej.
   Naczelna Rada Adwokacka podkreśla, że wyłącznie niezależne sądownictwo, wolne od politycznych wpływów, będzie gwarantem podstawowych praw i wolności obywatelskich, do których przestrzegania zobowiązuje zarówno Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, jak i ratyfikowane przez Polskę konwencje międzynarodowe.
   NRA przypomina także, że Adwokatura od lat zgłaszała postulaty, których celem było ułatwienie obywatelom dostępu do sądów, usprawnienie pracy sądów, bez ich politycznej podległości. Jednocześnie Naczelna Rada Adwokacka apeluje do przedstawicieli organów państwa, by publicznie nie delegitymizowali orzeczeń sądów, zwłaszcza Sądu Najwyższego.
Poniżej pełna treść uchwały.
                                 UCHWAŁA NR 24/2017 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 1 lipca 2017 r.
   Naczelna Rada Adwokacka, obserwując działania legislacyjne podejmowane w obecnej kadencji Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej w obszarze funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości pragnie podkreślić, że fundamentalne zasady państwa prawnego, w tym zwłaszcza konstytucyjne zasady trójpodziału i równoważenia się władzy, mają charakter trwały i niepodważalny. Zasady te muszą pozostawać poza sferą jakichkolwiek wpływów politycznych i nie mogą ustępować woli rządzącej większości parlamentarnej. Demokratyczne państwo prawa, jakim jest Rzeczpospolita Polska, może prawidłowo funkcjonować tylko wówczas, gdy poszczególne rodzaje władz wzajemnie się wspierają i uzupełniają oraz jednocześnie pełnią wobec siebie funkcje kontrolne, zaś konstytucyjne zasady stanowią podstawę i punkt odniesienia działania każdej z nich.
   Polscy Adwokaci z dużym zaniepokojeniem obserwują zmiany ustawodawcze, proponowane i przyjmowane w obecnej kadencji Sejmu, dostrzegając w części z nich zagrożenie podporządkowania obowiązujących regulacji prawnych celom politycznym. Naczelna Rada Adwokacka podkreśla, że wyłącznie niezależne sądownictwo, wolne  od politycznych wpływów, będzie gwarantem podstawowych praw i wolności obywatelskich, do których przestrzegania zobowiązuje zarówno Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, jak  i ratyfikowane przez Polskę konwencje międzynarodowe. 
   Naczelna Rada Adwokacka dostrzegając konieczność reformowania sądownictwa zauważa, że Adwokatura Polska od lat zgłaszała w tej płaszczyźnie konkretne i merytoryczne postulaty zmierzające do poprawienia pozycji obywatela przed sądem. Reforma sądownictwa wymaga dokonania takich zmian, które zagwarantują obywatelom poprawę realizacji konstytucyjnego prawa do sądu, usprawnienie funkcjonowania polskich sądów, a zarazem nie doprowadzą do politycznej podległości władzy sądowniczej, a tym samym do zmarginalizowania i osłabienia sądownictwa w Polsce. Zwracamy uwagę, że dotychczas uchwalone i procedowane aktualnie zmiany pozostawiają poza obszarem regulacji tak ważne dla obywatela aspekty jak poprawienie warunków sądowej realizacji jego praw, usprawnienie funkcjonowania polskich sądów, a dodatkowo część z nich stwarza zagrożenie politycznego podporządkowania sądownictwa władzy ustawodawczej i wykonawczej, a w konsekwencji  prowadzi do całkowitej utraty społecznego zaufania do sądów. 
   Naczelna Rada Adwokacka podkreśla konieczność powstrzymania się przedstawicieli organów państwa od publicznego delegitymizowania orzeczeń sądowych, w tym zwłaszcza judykatów Sądu Najwyższego. Takie bowiem działanie podważa zaufanie obywateli do całego wymiaru sprawiedliwości, autorytetu władzy sądowniczej i wszystkich pozostałych władz, a w konsekwencji rodzi zagrożenie zanarchizowania życia społecznego i politycznego w kraju. Strzeżenie gwarancji zachowania ładu konstytucyjnego to podstawowa powinność wszystkich władz Rzeczypospolitej Polskiej.
Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej (Jacek Trela) Adw. Jacek Trela
Za: Naczelna Rada Adwokacka

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.