Posłowie Parlamentu Europejskiego poparli ustanowienie, na 12 miesięcy, komisji specjalnej, badającej praktyczne i prawne przeszkody w skutecznej walce z terroryzmem, w UE. Komisja specjalna ma zbadać i ocenić poziom zagrożenia terrorystycznego na terenie Europy oraz przyjrzeć się potencjalnym błędom oraz nieprawidłowościom, w wyniku których mogło dojść do ataków terrorystycznych w państwach członkowskich

• Badania nad środkami przeciwdziałania terroryzmowi
• Wykrywanie braków w transgranicznej współpracy sądów oraz przekazywaniu informacji
• Wpływ działań na prawa podstawowe
Komisja skoncentruje się zwłaszcza na:
• Wprowadzaniu istniejących instrumentów zarządzania granicami zewnętrznymi
• Brakach dotyczących dzielenia się informacjami przez organy sądowe, wykonawcze oraz służbami wywiadu, w państwach członkowskich
• Interoperacyjności europejskich baz danych
• Wpływie przepisów antyterrorystycznych w UE na prawa człowieka
• Radykalizacji i skuteczności programów przeciwdziałających radykalizacji
• Praniu pieniędzy i finansowaniu organizacji terrorystycznych oraz ich powiązań z przestępczością zorganizowaną
• Najlepszych praktykach w ochronie miękkich celów oraz infrastruktury, takiej jak lotniska lub stacje kolejowe.
   Mandat dla komisji specjalnej przyjęty został 527 głosami za, przy 73 głosach przeciw i 36 wstrzymujących się od głosu
Fakty
   Komisja specjalna, pracująca przez 12 miesięcy, składać się będzie z 30 posłów, jej mandat może zostać przedłużony, licząc od dnia jej utworzenia. Komisja ma przygotować dwa sprawozdania, jedno w połowie mandatu i jedno na jego zakończenie, zawierające fakty wynikające z badań komisji oraz rekomendacje.
   Komisja może odwiedzać inne instytucje UE oraz organizować spotkania z ich przedstawicielami, właściwymi agencjami europejskimi, parlamentami narodowymi krajów członkowskich oraz krajów spoza UE, przedstawicielami organów wykonawczych, służbami wywiadu, sędziami, sędziami śledczymi oraz organizacjami reprezentującymi ofiary. W związku z tym, że podczas spotkań mogą być dyskutowane informacje szczególnie chronione, część z nich może nie być publicznie dostępna.
Za: europarl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.