Granica wieku 65 lat przewidziana w prawie Unii w odniesieniu do pilotów w zarobkowym transporcie lotniczym pasażerów, towarów lub poczty jest ważna. Jest ona uzasadniona celem zapewnienia bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego w Europie – stwierdził 5 lipca br. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

   Werner Fries został zatrudniony przez spółkę Lufthansa w charakterze pilota dowódcy i instruktora. Od końca października 2013 r. spółka Lufthansa już go nie zatrudniała z tego powodu, że osiągnął granicę wieku 65 lat przewidzianą w prawie Unii1 w sposób wiążący dla pilotów w zarobkowym transporcie lotniczym. W. Fries wystąpił z żądaniem zasądzenia od tej spółki zapłaty wynagrodzenia przysługującego mu za listopad i grudzień 2013 r. Jego umowa o pracę wygasła bowiem dopiero z końcem grudnia 2013 r. Ponadto dysponował on w okresie dwóch miesięcy zwolnienia swoją licencją pilota liniowego oraz kwalifikacjami instruktora i egzaminatora. W. Fries uważa, że wspomniana granica wieku stanowi dyskryminację ze względu na wiek i narusza wolność wyboru zawodu w ten sposób, że jest niezgodna z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej. 
    Bundesarbeitsgericht (federalny sąd pracy, Niemcy), przed którym toczy się spór, wystąpił do Trybunału Sprawiedliwości z pytaniem o ważność i zakres spornej granicy wieku.
Trybunał Sprawiedliwości w swoim wyroku odpowiedział, że ta granica wieku jest ważna.
   Zdaniem Trybunału należy stwierdzić, że granica wieku ustanawia różnicę w traktowaniu ze względu na wiek. Ta różnica w traktowaniu jest jednak uzasadniona celem polegającym na zapewnieniu bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym w Europie. 
   Jest bowiem niezaprzeczalne, że zdolności fizyczne konieczne do wykonywania zawodu pilota liniowego pogarszają się z wiekiem. Granica wieku w omawianej sprawie pozwala wykluczyć, by zmniejszenie tych zdolności fizycznych po ukończeniu 65 roku życia nie stało się źródłem wypadków bez naruszenia zasady proporcjonalności.
   Trybunał zauważył w tym względzie, że analizowana granica wieku ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do zarobkowego transportu lotniczego charakteryzującego się większą techniczną złożonością wykorzystywanych statków powietrznych i większą liczbą osób, których ta dziedzina dotyczy w porównaniu z transportem lotniczym o charakterze niezarobkowym.
   Ponadto granicę wieku 65 lat można uznać za wystarczająco zaawansowaną, tak aby mogła służyć za maksymalny wiek dopuszczenia do wykonywania działalności pilota w dziedzinie zarobkowego transportu lotniczego.
Odzwierciedla ona następnie międzynarodowe normy, które – na podstawie szeroko zakrojonej debaty i wiedzy zawodowej – określają tę samą granicę wieku.
   Według Trybunału prawodawca Unii nie miał obowiązku przewidzenia zamiast granicy wieku – indywidualnego badania zdolności fizycznych i psychicznych każdego posiadacza licencji pilota po osiągnięciu wieku 65 lat.
Odnośnie do swobody wykonywania zawodu, Trybunał stwierdził, że wspomniana granica wieku ją ogranicza, lecz bez naruszenia zasady proporcjonalności.  
   Jeśli chodzi o zakres spornej granicy wieku, Trybunał uściślił, że nie zakazuje ona posiadaczowi licencji pilota, który osiągnął wiek 65 lat, ani pełnienia funkcji pilota w związku z tak zwanym przebazowaniem samolotu w ramach działalności gospodarczej przedsiębiorstwa lotniczego, podczas którego nie są przewożeni ani pasażerowie, ani ładunek lub poczta, ani też pełnienia funkcji instruktora lub egzaminatora na pokładzie statku powietrznego (pod warunkiem, że nie wchodzi w skład załogi lotniczej).
1 Punkt FCL.065 lit. b) załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz.U. 2011, L 311, s. 1).

UWAGA: Odesłanie prejudycjalne pozwala sądom państw członkowskich, w ramach rozpatrywanego przez nie sporu, zwrócić się do Trybunału z pytaniem o wykładnię prawa Unii lub o ocenę ważności aktu Unii. Trybunał nie rozpoznaje sporu krajowego. Do sądu krajowego należy rozstrzygnięcie sprawy zgodnie z orzeczeniem Trybunału. Orzeczenie to wiąże w ten sam sposób inne sądy krajowe, które spotkają się z podobnym problemem.
Za: curia

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.