Globalne firmy międzynarodowe powinny upubliczniać informacje dotyczące wysokości podatków płaconych w poszczególnych krajach, zgodnie z wynikiem głosowania we wtorek, 4 lipca br., w Parlamencie Europejskim. Posłowie poparli projekt przepisów, zgodnie z którymi firmy byłyby zobowiązane do ujawnienia publicznie informacji, ile płacą podatków i gdzie, z możliwymi zwolnieniami z tego obowiązku w przypadku chronionych informacji handlowych.

• Globalne firmy międzynarodowe powinny upubliczniać informacje jak wysokie płacą podatki i gdzie
• Ujawnione powinny zostać informacje o podatkach płaconych poza UE
• Przepisy dotyczyć będą firm międzynarodowych o obrotach powyżej €750 milionów
   Globalne firmy międzynarodowe powinny upubliczniać informacje dotyczące wysokości podatków płaconych w poszczególnych krajach, zgodnie z wynikiem głosowania we wtorek.
   Posłowie poparli projekt przepisów, zgodnie z którymi firmy byłyby zobowiązane do ujawnienia publicznie informacji, ile płacą podatków i gdzie, z możliwymi zwolnieniami z tego obowiązku w przypadku chronionych informacji handlowych.
   Celem przepisów jest zwiększenie przejrzystości informacji poprzez zaznajomienie opinii publicznej z wysokością podatków płaconych przez korporacje międzynarodowe w podziale na kraje.
Publiczny dostęp do informacji
   Zgodnie z proponowanymi przepisami, informacje na temat podatków dochodowych firm międzynarodowych o obrotach powyżej €750 milionów byłyby publikowane według wspólnego wzoru we wszystkich jurysdykcjach podatkowych, w których działa firma, dostępnego bezpłatnie oraz publicznie na stronie firmy.
   Firmy miałyby również obowiązek wypełnienia rejestru publicznego, którym zarządzałaby Komisja Europejska.
Informacje w nim zawarte:
• nazwa firmy i, jeśli to konieczne, lista jej spółek zależnych, krótki opis działań firmy oraz informacja o jej lokalizacji
• liczba pracowników w przeliczeniu na pełne etaty
• wysokość obrotów netto
• kapitał zakładowy
• wysokość zysku lub straty przed opodatkowaniem
• wysokość podatku dochodowego zapłaconego w odpowiednim roku finansowym, przez firmę oraz jej filie, znajdujące się, ze względu na zasady opodatkowania, w określonych jurysdykcjach podatkowych
• wysokość skumulowanych zysków
• informacja o tym, czy przedsiębiorstwa, filie lub spółki zależne korzystają preferencyjnego opodatkowania
   Wprowadzono również zasady pozwalające państwom członkowskim na ochronę niektórych szczegółowych informacji handlowych, których ujawnienie mogłoby zagrażać pozycji firmy, poprzez ustanowienie zwolnień z obowiązku raportowania o nich.
   Zwolnienia musiałyby być odnawiane każdego roku, ponadto obowiązywałyby jedynie pod jurysdykcją państwa członkowskiego dopuszczającego zwolnienie.
   W przypadku przyznania takiego zwolnienia, państwo członkowskie ma obowiązek poinformowania poufnie Komisji Europejskiej, czego dotyczy pominięta informacja, wraz z uzasadnieniem. Każdego roku Komisja publikować będzie listę firm, którym przyznano zwolnienia oraz zwięzłe wyjaśnienie.
Ograniczenia dla zezwoleń na pomijanie informacji podatkowych
   Parlament poparł również poprawki wprowadzające ograniczenia zezwoleń na pomijanie informacji podatkowej dla firm. Jedna z poprawek wprowadza obowiązek dla firm, które straciły prawo do zwolnień, do natychmiastowego upublicznienia pominiętych danych, firmy będą również musiały, każdego roku, odnawiać zezwolenie na pominięcie niektórych informacji.
Ponadto, kiedy zezwolenie na pomijanie informacji przestaje obowiązywać, firma musi retroaktywnie opublikować, „w formie średniej arytmetycznej”, informacje dotyczące opodatkowania za okres, w którym korzystała z zezwolenia.
Kolejne kroki
   Po przyjęciu projektu sprawozdania 534 głosami za, przy 98 głosach przeciw oraz 62 wstrzymujących się od głosu, posłowie zagłosowali nad przyznaniem mandatu negocjacyjnego, umożliwiającego rozpoczęcie negocjacji koniecznych do uzyskania porozumienia i przyjęcia przepisów w pierwszym czytaniu.
Fakty
   Uchylanie się od opodatkowania przez globalne firmy, zgodnie z danymi Komisji Europejskiej, kosztuje państwa członkowskie od 50 do 70 miliardów straconych rocznych przychodów.
Za: europarl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.