W dniu 30 maja 2017 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał decyzję w sprawie Jacek Bilewicz p. Polsce, w której stwierdził niedopuszczalność złożonej skargi.

   W przedmiotowej sprawie skarżącym był Prokurator Jacek Bilewicz, który został przeniesiony z Prokuratury Generalnej do Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga, po tym jak weszły w życie uchwalone w styczniu 2016 roku Przepisy wprowadzających ustawę – Prawo o prokuraturze.
    W złożonej do ETPC skardze podniesiono 2 zarzuty. Pierwszy z nich dotyczył naruszenia art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w związku z rzekomą niemożliwością odwołania się na drodze sądowej od decyzji w przedmiocie przeniesienia na inne stanowisko służbowe. Po drugie, zarzucono naruszenie art. 13 Konwencji ustanawiającego prawo do złożenia skutecznego środka odwoławczego w przypadku naruszenia praw konwencyjnych. Uściślono, iż w przedmiotowym przypadku nie istniała możliwość odwołania się od wydanego rozstrzygnięcia naruszającego prawa wskazane w: art. 6 Konwencji (dostęp do sądu), art. 8 Konwencji (poszanowanie życia prywatnego i reputacji) oraz art. 1 Protokołu Dodatkowego nr 1 do Konwencji (prawo własności).
   Europejski Trybunał Praw Człowieka podniósł, iż skarga Prokuratora Bilewicza musi zostać odrzucona, gdyż przed jej złożeniem skarżący nie wyczerpał wszystkich środków odwoławczych, przewidzianych prawem wewnętrznym, co jest wymogiem formalnym stawianym przez art. 35 ust. 1 Konwencji. ETPC podniósł, iż skarżący nie skorzystał z możliwości wystąpienia do sądu pracy, która została wprost przewidziana przez art. 101 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku – Prawo o Prokuraturze. Jednocześnie skarżący nie podjął nawet próby wyjaśnienia, z jakich powodów uważa, iż dochodzenie swoich praw przed sądem pracy mogłoby okazać się nieskuteczne. W związku z powyższym, skarga Prokuratora Bilewicza została uznana przez Europejski Trybunał Praw Człowieka za niedopuszczalną.
Za: Ministerstwo Sprawiedliwości

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.