W ramach regionalnego funduszu powierniczego Unii Europejskiej w odpowiedzi na kryzys w Syrii przyjęto nowe projekty na łączną kwotę 275 mln euro. Projekty te będą wspierać uchodźców i przeciążone społeczności przyjmujące w Turcji, Libanie, Jordanii, Iraku, w regionie Bałkanów Zachodnich oraz w Armenii.

   Projekty skupią się na edukacji, opiece zdrowotnej, wsparciu społeczności lokalnych, włączeniu społecznym oraz równości płci. Nowy pakiet pomocy, który został przyjęty, podnosi ogólną wartość funduszu powierniczego UE do ponad 1 mld euro, osiągając tym samym cel ustalony przez przewodniczącego Jeana-Claude'a Junckera 23 września 2015 r. podczas nieformalnego posiedzenia Rady Europejskiej w sprawie migracji oraz w komunikacie w sprawie zarządzania kryzysem uchodźczym.
   Federica Mogherini, Wysoka Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa i wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, powiedziała: „Ratujemy miliony Syryjczyków w kraju i w regionie, zapewniając przyszłość uchodźcom syryjskim i społecznościom przyjmującym. Umożliwiamy dziewczętom i chłopcom równy dostęp do wykształcenia na wysokim poziomie i zapobiegamy wystąpieniu straconego pokolenia dzieci, których życie zniszczył konflikt w Syrii. To nasz moralny obowiązek, ale także najlepsza z możliwych inwestycji w bezpieczeństwo, stabilność oraz dobrobyt naszego własnego regionu. To inwestycja w naszą własną przyszłość”.
   Unijny komisarz ds. europejskiej polityki sąsiedztwa i negocjacji w sprawie rozszerzenia Johannes Hahn powiedział: „Dzięki funduszowi powierniczemu UE dzieci w Jordanii, Libanie i Turcji mogą chodzić do szkoły, mają dostęp do bezpiecznej przestrzeni umożliwiającej nieformalną edukację, do ochrony i opieki psychologiczno-społecznej. Syryjscy studenci, których studia zostały przerwane przez wojnę, otrzymują stypendia, aby móc uczęszczać na uniwersytety jordańskie, libańskie i tureckie. Dzięki szkoleniom zawodowym i targom pracy zwiększają się szanse uchodźców syryjskich na rynku pracy w społecznościach przyjmujących. UE będzie nadal reagować na potrzeby wynikające z konfliktu w Syrii, na co dowodem jest przekazanie za pośrednictwem funduszu powierniczego ponad 1 mld euro na poprawę warunków życia lokalnej ludności”.
   Na posiedzeniu rady zarządu funduszu powierniczego UE uczestniczyli przedstawiciele Komisji Europejskiej, państw członkowskich UE i przedstawiciele Turcji, Libanu, Jordanii, Iraku i Banku światowego. Jego celem było zapewnienie wsparcia uchodźcom syryjskim w regionie.
   Środki w ramach nowego pakietu pomocy opiewającego na 275 mln euro przeznaczone są na zapewnienie lepszego dostępu do źródeł utrzymania, opieki zdrowotnej, wykształcenia i usług ochrony. Obejmuje on następujące działania:
• pakiet pomocy w wysokości 126,5 mln euro z przeznaczeniem dla Turcji:
- 105 mln euro w celu wsparcia odporności Syryjczyków w tymczasowych społecznościach zapewniających ochronę oraz społecznościach przyjmujących. Największe znaczenie ma dostęp do szkoleń zawodowych, możliwości generowania dochodu i zatrudnienia, a także do kursów języka tureckiego.
- 11,5 mln euro na poprawę dostępu uchodźców i społeczności przyjmujących do opieki zdrowotnej.
- 10 mln euro na podnoszenie umiejętności uchodźców oraz budowanie potencjału władz lokalnych w Turcji.
• W ramach programu opiewającego na kwotę 90 mln euro z przeznaczeniem na edukację w Libanie, Turcji i Jordanii zainwestowano w przyszłość dzieci i młodych ludzi będących uchodźcami, których dotknął kryzys w Syrii. Główny nacisk położono na dalszą poprawę dostępu do kształcenia w przyszłym roku szkolnym, zwłaszcza w Libanie, na co przeznaczono kwotę 58 mln euro, ale także na zapewnianie ochrony przed przemocą, znęcaniem się i wykorzystywaniem. W ramach działań finansowane będą również certyfikowane możliwości edukacji nieformalnej i zwiększenie wsparcia psychospołecznego.
• Program o wartości 25 mln euro na wspieranie kobiet i dziewcząt znajdujących się w trudnej sytuacji w Iraku, Jordanii i Turcji. Program ten stanowi potwierdzenie ważnej roli, jaką kobiety odgrywają w promowaniu pokoju i bezpieczeństwa, a także potrzeby zabezpieczenia praw kobiet i dziewcząt, ich ochrony, jak również uwzględnienia specjalnych potrzeb tej grupy. W Iraku funkcjonują obecnie instytucje opieki dla matek i dzieci, zbudowane przy wsparciu funduszu powierniczego UE.
• Program o wartości 21 mln euro na pomoc Serbii w zarządzaniu kryzysem migracyjnym / uchodźczym wzdłuż szlaku bałkańskiego ukierunkowany na wzmacnianie potencjału operacyjnego władz Serbii, jeżeli chodzi o zapewnianie odpowiednich warunków życia, zakwaterowania i usług oraz skuteczne reagowanie na potrzeby migrantów/uchodźców i osób ubiegających się o azyl.
• Program o wartości 10 mln euro z przeznaczeniem na system opieki zdrowotnej w Jordanii ukierunkowany na zwiększenie dostępu uchodźców syryjskich i obywateli Jordanii do specjalistycznej i wysoce specjalistycznej opieki zdrowotnej wysokiej jakości.
• Program o wartości 3 mln euro z przeznaczeniem na wspieranie uchodźców z Syrii w Armenii poprzez zwiększanie dostępu do usług opieki zdrowotnej i psychospołecznej, poprawę warunków mieszkaniowych, zwiększanie dostępu do możliwości gospodarczych i ułatwianie integracji uczniów i studentów.
Kontekst
   Od momentu utworzenia regionalnego funduszu powierniczego UE w odpowiedzi na kryzys w Syrii w grudniu 2014 r. coraz większa część unijnego wsparcia przeznaczonego na pomoc dla państw sąsiadujących z Syrią jest zapewniana za jego pośrednictwem. Fundusz powierniczy wzmacnia zintegrowaną pomoc UE w reakcji na kryzys i jest ukierunkowany na zaspokajanie potrzeb w zakresie długoterminowej odporności, a także wczesnej odbudowy uchodźców z Syrii i przeciążonych społeczności przyjmujących oraz ich administracji w krajach sąsiadujących, takich jak Jordania, Turcja i Irak. Fundusz powierniczy jest kluczowym instrumentem realizacji zobowiązań UE podjętych podczas konferencji poświęconej Syrii, która odbyła się w Londynie w 2016 r., a także konferencji, która odbyła się w Brukseli w kwietniu 2017 r. Służy on również jako wsparcie specjalnych porozumień między UE a Jordanią i Libanem, zawartych w związku z przedłużającym się kryzysem uchodźczym.
   W zeszłym tygodniu z radością przyjęto dodatkowy wkład Polski w wysokości 1,2 mln euro. Obecna łączna wartość funduszu powierniczego UE przekracza już 1 mld EUR; jest to możliwe dzięki wkładom z 22 państw członkowskich, UE i Turcji. Fundusz powierniczy jest otwarty dla innych darczyńców.
   Budżet funduszu, opiewający na 1 mld euro, został przeznaczony – również w oparciu o nowe decyzje – na konkretne programy pomocy dla uchodźców i przyjmujących ich społeczności w regionie. W ramach tych programów wspierana będzie edukacja podstawowa i ochrona dzieci, szkolenia i edukacja na wyższym poziomie, lepszy dostęp do opieki zdrowotnej, poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, a także działania na rzecz wsparcia odpowiedzialności, możliwości gospodarczych i włączenia społecznego. Zakres funduszu obejmuje także wsparcie na rzecz osób wewnętrznie przesiedlonych w Iraku uciekających przed kryzysem związanym z Daiszem w Syrii i Iraku oraz wsparcie w rejonie Bałkanów Zachodnich dla krajów spoza UE dotkniętych kryzysem uchodźczym.
Za: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.