Europa znalazła się w kluczowym momencie. (…) Musimy słuchać tego, co mają do powiedzenia organizacje reprezentujące naszych obywateli” – mówił pierwszy wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans podczas spotkania z przedstawicielami organizacji światopoglądowych i niewyznaniowych. Jego tematem była: „Przyszłość Europy: skuteczna Unia oparta na wartościach”.

   Pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans przyjął na posiedzeniu na wysokim szczeblu, w obecności wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego, Mairead McGuinness, czternastu przedstawicieli organizacji światopoglądowych i niewyznaniowych z całej Europy.
   Ósme doroczne posiedzenie na wysokim szczeblu zostało poświęcone zagadnieniu: Przyszłość Europy: skuteczna Unia oparta na wartościach.
   Posiedzenie to jest elementem stałego dialogu prowadzonego z kościołami, organizacjami religijnymi, światopoglądowymi i niewyznaniowymi przewidzianego w art. 17 traktatu lizbońskiego.
   Pierwszy wiceprzewodniczący Komisji, Frans Timmermans, powiedział: „Europa znalazła się w kluczowym momencie, a dla mnie najważniejsze jest to, że musimy słuchać tego, co mają do powiedzenia organizacje reprezentujące naszych obywateli, niezależnie od ich wyznania lub przekonań. Komisja wykorzystuje tę jedyną w swoim rodzaju okazję do dyskusji na temat przyszłego kierunku rozwoju Unii Europejskiej. Wspólne europejskie wartości muszą pozostać podstawą naszych przyszłych wyborów. Prowadzimy też szeroko zakrojone konsultacje z zainteresowanymi stronami na temat tego, w jaki sposób zapewnić skuteczny związek naszych przyszłych polityk z tymi wartościami. Dialog z religiami, kościołami i organizacjami niewyznaniowymi stanowi istotną część tego procesu”.
   Posiedzenie na wysokim szczeblu jest okazją do pogłębionej dyskusji poświęconej wartościom i sprawowaniu rządów. W prowadzonej obecnie dyskusji na temat przyszłości Europy rodzi się wiele pytań co do tego, jak sprawić, by Europa była bardziej skuteczna, bardziej demokratyczna i bardziej przydatna. Uczestnicy posiedzenia odnieśli się także do wymiaru społecznego Europy, w szczególności skupiając się na podstawowych zasadach, które należy promować na szczeblu europejskim i sposobie, w jaki najlepiej podejść do tej kwestii. Obecne na spotkaniu organizacje zostały zaproszone do współpracy z Komisją na wszystkich etapach procesu refleksji na temat przyszłości Europy, przekazania poglądów reprezentowanych przez siebie organizacji i do dalszego zachęcania do debaty na temat omawianych na nim koncepcji.
Kontekst
   Posiedzenie na wysokim szczeblu z udziałem przedstawicieli organizacji światopoglądowych i niewyznaniowych to ósme z serii posiedzeń zapoczątkowanych przez Komisję w 2009 r., gdy do traktatu lizbońskiego wprowadzono ideę dialogu z kościołami, religiami oraz organizacjami światopoglądowymi i niewyznaniowymi (art. 17 TFUE). Obecnie dialog ten wchodzi w zakres obowiązków pierwszego wiceprzewodniczącego Fransa Timmermansa.
   7 listopada 2017 r. Komisja zorganizuje coroczne spotkanie z przywódcami religijnymi poświęcone przyszłości Europy.
   1 marca 2017 r. Komisja Europejska przyjęła Białą księgę w sprawie przyszłości Europy (IP/17/385). Jej celem jest zachęcenie do debaty na temat tego, w jaki sposób Unia może zapewnić możliwość ochrony, obrony i wzmocnienia pozycji wszystkich jej obywateli. Wskazano w niej główne wyzwania i szanse dla Europy na najbliższą dekadę: wpływ nowych technologii, globalizację, problemy związane z bezpieczeństwem i wzrost nacjonalizmu. Podkreślono potrzebę zrozumienia nowych zjawisk i wykorzystania nowych szans. W białej księdze przedstawiono pięć możliwych scenariuszy rozwoju Unii do roku 2025 w zależności od sposobu, w jaki państwa członkowskie postanowią na nie zareagować.
   Biała księga wyznacza też początek procesu, w ramach którego UE-27 zdecyduje o swoim przyszłym kształcie. Aby zachęcić do udziału w tym przedsięwzięciu, Komisja Europejska wraz z Parlamentem Europejskim i zainteresowanymi państwami członkowskimi zorganizują w europejskich miastach i regionach debaty pod hasłem „Przyszłość Europy”. Komisja przyczyniła się do dyskusji poprzez opublikowanie szeregu dokumentów otwierających debatę na temat pięciu głównych problemów UE w okresie do 2025 r. Przyjęto już cztery takie dokumenty: dokument na temat rozwijania społecznego wymiaru Europy (26 kwietnia), dokument dotyczący wykorzystania możliwości płynących z globalizacji (10 maja), dokument w sprawie pogłębiania unii gospodarczej i walutowej (31 maja), a także dokument na temat przyszłości europejskiej obrony (7 czerwca). Na 28 czerwca planuje się przyjęcie dokumentu otwierającego debatę na temat przyszłości finansów UE.
   W swoim orędziu o stanie Unii przewidzianym na wrzesień 2017 r. przewodniczący Jean-Claude Juncker przedstawi dalsze wizje rozwoju tych koncepcji, a pierwsze wnioski mogą zostać sformułowane na posiedzeniu Rady Europejskiej w grudniu 2017 r. Umożliwi to podjęcie decyzji co do dalszych działań, jakie należy zrealizować przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, zaplanowanymi na 2019 r.
Za: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.