Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” przyłącza się do wniosków i ocen przedstawionych w wystąpieniu Rzecznika Praw Obywatelskich doktora Adama Bodnara do Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie projektu reformy Krajowej Rady Sądownictwa w zakresie reorganizacji jej Biura i związanej z tym perspektywy sytuacji prawnej jego pracowników. Jakakolwiek reforma instytucji publicznej zarówno ta, która dotyczy jej kompetencji, jak i ta odnosząca się do jej struktury, powinna być oparta na przesłankach usprawnienia działania i racjonalizacji jej potencjału. Kiedy jednak zamysł reformatorski w nieuzasadniony tymi względami sposób prowadzi do skutku identycznego z grupowym zwolnieniem pracowników danej instytucji, to nie można mówić ani o racjonalności, ani o respektowaniu przez ustawodawcę reguł równego dostępu do służby publicznej i wyrażonej w Kodeksie pracy zasady poszanowania godności pracownika.

   Urzędy obsługujące instytucje wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawnej zatrudniają wiele osób posiadających cechy wartościowych i kompetentnych pracowników. Pomimo następujących w demokratyczny sposób, cyklicznie zmian w sferze politycznej realizują oni swoje zadania, gwarantując sprawność i rzetelność relacji prawnych i komunikacji zewnętrznej istotnych z punktu widzenia efektywności prawa. Oceniamy, że tak dzieje się w przypadku urzędników Biura Krajowej Rady Sądownictwa, dzięki czemu realizuje ona nie tylko ustawowe kompetencje kadrowe i opiniodawcze, ale także wiele inicjatyw edukacyjnych, społecznych i naukowych.
  Zamysł stworzenia regulacji, która może doprowadzić do utraty zatrudnienia przez urzędników Biura Krajowej Rady Sądownictwa nie może być oceniony inaczej, niż jako posiadający znamiona szykany. Jest to działanie niegodne formy ustawowej i nie może jej użyć ustawodawca, jeśli w swoim zamyśle reformatorskim nie kieruje się racjonalnie żadną z przywołanych wyżej przesłanek.
   Podzielamy w pełni obawy Rzecznika Praw Obywatelskich co do niezgodności z Konstytucją zamierzonego rozwiązania. Wskazujemy też na istotną szkodę społeczną i moralną, którą może wywołać tak arbitralnie użyty przez projektodawców ustawy środek prawny.
Za: SSP „Iustitia”

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.