W Ministerstwie Finansów trwają prace nad nowelizacją ustawy o usługach płatniczych. Zdaniem Konfederacji Lewiatan, propozycje zawarte w projekcie ustawy niosą ryzyko nieprawidłowej implementacji unijnej dyrektywy w sprawie usług płatniczych. Wątpliwości budzi termin wejścia w życie nowych przepisów i umożliwienie dostępu do informacji o rachunku.

   Zdaniem przedsiębiorców poważne wątpliwości budzi termin obowiązywania przepisów o usługach inicjowania transakcji płatniczej oraz umożliwiających dostęp do informacji o rachunku. Ministerstwo założyło, że przepisy wejdą w życie 13 stycznia 2018 r.
   „Zwracamy uwagę, że data ta została w dyrektywie przyjęta jako początkowy termin dla stosowania jej przepisów. Dyrektywa przewiduje jednak pewne wyjątki” - mówi Anna Dużyńska-Pucha, ekspertka Konfederacji Lewiatan.
   Wyjątki przewidziane dyrektywą odnoszą się do regulacji dotyczących stosowania zasad bezpieczeństwa w związku z potwierdzeniem dostępności środków pieniężnych, dostępu do rachunku płatniczego w przypadku usług inicjowania płatności, dostępu do informacji o rachunku płatniczym oraz wykorzystywania takich informacji, a także tzw. silnego uwierzytelnienia. Dyrektywa zakłada, że przepisy w tym zakresie nie mogą wejść w życie wcześniej niż po upływie 18 miesięcy od daty wejścia w życie regulacyjnych standardów technicznych (RTS). Termin ten nie został określony wprost w dyrektywie, lecz zależy od przebiegu procesu legislacyjnego związanego z przyjęciem i wejściem w życie RTS.
   „Tym samym, data wejścia w życie przepisów implementujących niektóre z obowiązków wynikających z dyrektywy powinna zostać określona przez polskiego ustawodawcę na inny dzień niż 13 stycznia 2018 r. W przeciwnym wypadku dojdzie w naszej opinii do nieprawidłowej implementacji dyrektywy do porządku prawnego” - dodaje Anna Dużyńska-Pucha.
   Dyrektywa wprowadza nowe rodzaje usług na rynku płatniczym - inicjowanie transakcji płatniczej (PIS) oraz dostęp do informacji o rachunku (AIS). Zmiany te pozwolą użytkownikom rachunków na zlecanie wykonywania płatności ze swojego rachunku tzw. podmiotom trzecim oraz zarządzania w jednym miejscu rachunkami prowadzonymi przez różne banki czy instytucje płatnicze.
Za: Konfederacja Lewiatan

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.