Polacy pozytywnie oceniają stosunki polsko-niemieckie i niemiecką politykę europejską, ale antyniemiecka retoryka niektórych polityków i publicystów nie pozostaje bez konsekwencji – coraz więcej Polaków jest niepewnych, jak oceniać Niemcy - wynika z najnowszego badania opinii publicznej z serii „Barometr Polska-Niemcy” Instytutu Spraw Publicznych (ISP) i Fundacji Konrada Adenauera (KAS).

   Większość (61%) Polaków sądzi, że Niemcy przyczyniają się do lepszej współpracy w Europie, a połowa (48%) badanych uważa, że Niemcy owszem dążą do realizacji własnych interesów, ale z poszanowaniem interesów innych państw. Jednocześnie niezachwiana od 2012 roku pozostaje grupa respondentów, którzy twierdzą, że Niemcy, realizując własne interesy, czynią to kosztem innych członków Wspólnoty (37%). 54% Polaków natomiast jest zdania, że Niemcy przyczyniają się do przezwyciężania kryzysu w strefie euro.
   „W ostatnich dwóch latach – w porównaniu z 2015 rokiem – odsetek pozytywnych ocen nieznacznie się zmniejszył, ale w wielu wypadkach nie wzrosła jednocześnie liczba opinii negatywnych lub wzrost ten był niewielki. Zwiększyła się jednak grupa badanych, którzy nie udzielają konkretnej odpowiedzi. Wątpliwości te w sytuacji możliwego wzmożenia antyniemieckiej retoryki w Polsce mogą się przekształcić w opinie negatywne” - komentuje wyniki dr Agnieszka Łada, dyrektor Programu Europejskiego Instytutu Spraw Publicznych, autorka badań.
   Polacy nie są też pewni, czy wzmocnienie się pozycji Niemiec w Europie byłoby korzystne dla Polski. O profitach jest przekonanych 31% badanych, z kolei 35% respondentów uważa, że nie byłoby to ani korzystne, ani niekorzystne dla Polski, straty wskazuje zaś 21% ankietowanych. "Wobec wartości z 2015 odnotowujemy tu spadek ocen pozytywnych. Tendencja ta nie dziwi. W polskich debatach publicznych często straszy się niemiecką siłą w Europie" - tłumaczy Łada.
   Tegoroczne wydanie badań z cyklu Barometr Polska-Niemcy pokazuje także, że polskie społeczeństwo nie jest również jednomyślne w ocenie, czy Niemcy widzą w Polsce partnera. Nadal więcej Polaków uważa, że Niemcy rzadko lub w ogóle nie traktują Polski po partnersku (47%), niż sądzi, że Niemcy czynią tak zawsze lub często (39%). Przy czym i w tym ostatnim przypadku odsetek pozytywnych opinii zmalał.
   „Co interesujące, między elektoratami partii politycznych nie występują wyraźne różnice w odpowiedziach” - zauważa Agnieszka Łada i dodaje, że mimo głębokiej politycznej polaryzacji polskiego społeczeństwa kwestie niemieckie nie wydają się dzielić tak mocno, jak by to wynikało z dyskursu publicznego. Wyborcy Platformy Obywatelskiej są wprawdzie w kilku wypadkach lepiej nastawieni do niemieckiej polityki, ale elektorat Prawa i Sprawiedliwości nie wyróżnia się na tle pozostałych respondentów.
   Badanie zostało zrealizowane od 3 do 8 marca 2017 roku w terenie na zlecenie Instytutu Spraw Publicznych przez GfK na reprezentatywnej grupie 1 tysiąca Polaków powyżej piętnastego roku życia.
Za: ISP

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.