Sytuacja na Węgrzech uzasadnia zastosowanie procedury, która może skutkować nałożeniem sankcji na Węgry, uznali posłowie Parlamentu Europejskiego w rezolucji przyjętej 17 maja br.

• Posłowie do Parlamentu Europejskiego zauważają poważne pogarszanie się stanu praworządności i demokracji na Węgrzech.
• Przepisy budzące kontrowersje ze względu na ich niezgodność z prawem i zasadami UE muszą zostać zawieszone lub wycofane.
• Konieczny jest ścisły monitoring funduszy unijnych dla Węgier.

   Podsumowując debatę plenarną, która odbyła się w kwietniu, posłowie uznali, że obecna sytuacja na Węgrzech w zakresie praw podstawowych uzasadnia rozpoczęcie formalnej procedury traktatowej zmierzającej do ustalenia, czy na Węgrzech doszło do „wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia" wartości UE.

• komisję wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych do przyjęcia uchwały w sprawie zastosowania art. 7 ust. 1 przygotowującej głosowanie w tej sprawie na posiedzeniu plenarnym.;

• rząd węgierski do uchylenie przepisów zaostrzających środki prawne stosowane wobec osób ubiegających się o azyl i wobec organizacji pozarządowych oraz do osiągnięcia z władzami USA porozumienia, które umożliwi Uniwersytetowi Środkowoeuropejskiemu dalsze funkcjonowanie w Budapeszcie jako niezależna instytucja;

• Komisję Europejską do ścisłego monitorowania wykorzystania funduszy unijnych przez rząd węgierski.
Test dla Unii
   Rozwój sytuacji na Węgrzech doprowadził do poważnego obniżenia standardów państwa prawa, demokracji i praw podstawowych, co stanowi dla Unii test zdolności obrony własnych fundamentalnych wartości. Uświadamia też po raz kolejny potrzebę opracowania procedury, która zagwarantuje skuteczną obronę wartości założycielskich UE, zgodnie z rezolucją Parlamentu z 25 października 2016 r.
Rezolucja została przyjęta 393 głosami za, przy 221 przeciw i 64 wstrzymujących się.
Więcej o procedurze
   Artykuł 7 Traktatu o Unii Europejskiej stanowi mechanizm egzekwowania wartości unijnych. Zgodnie z art. 7 ust. 1 Rada może stwierdzić, że istnieje wyraźne ryzyko poważnego naruszenia wartości unijnych przez państwo członkowskie. Mechanizm ma zapobiec faktycznemu naruszeniu wartości. W pierwszym etapie dane państwo członkowskie otrzymuje konkretnych zalecenia. Uruchomienie tego etapu procedury następuje na wniosek jednej trzeciej państw członkowskich, Parlamentu lub Komisji. Rada podejmuje decyzję o wszczęciu procedury większością czterech piątych po uzyskaniu zgody Parlamentu, która wymaga również większości dwóch trzecich oddanych głosów i absolutnej większości posłów do PE.
   Następną fazą jest art. 7 ust. 2, w wyniku którego Rada może stwierdzić faktyczne naruszenie wartości UE na wniosek jednej trzeciej państw trzecich lub Komisji. Rada podejmuje decyzję jednomyślnie, a Parlament musi wyrazić na nią zgodę. Artykuł 7 ust. 3 to ostatni etap, który polega na zastosowaniu sankcji politycznych wobec państwa członkowskiego, polegających na przykład na tymczasowym pozbawieniu go prawa głosu w Radzie.
Za: europarl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.