Zaproponowane przez największych polskich operatorów telekomunikacyjnych nowe ceny usług w roamingu w większości wypadków budzą poważne wątpliwości ze strony regulatorów. Swoje wątpliwości dotyczące zgodności stawek z regulacjami unijnymi wyraża zarówno Komisja Europejska, jak i Urząd Komunikacji Elektronicznej.

   W ciągu ostatnich dni najwięksi polscy operatorzy przedstawili nowe cenniki za usługi w roamingu. Stanowią one odpowiedź na wprowadzenie przez Unię Europejską zmienionych regulacji dotyczących połączeń na terenie Wspólnoty. Zgodnie z zapowiedzianymi przepisami od 15 czerwca br. mieszkańcy krajów UE, będąc za granicą i wykonując połączenia z państw unijnych, nie będą płacić więcej niż za rozmowy prowadzone w swoim ojczystym kraju. Podobna zasada ma dotyczyć także połączeń przychodzących, wiadomości SMS/MMS oraz korzystania z internetu.
   Jako pierwszy nowe stawki roamingowe ujawnił T-Mobile Polska. W wypadku tego operatora opłaty za usługi roamingowe od 15 czerwca br. będą zależne od taryfy, z której użytkownik korzysta w Polsce.
   Swoje zmienione stawki roamingowe obowiązujące od 15 czerwca br. zaprezentował również Play. Operator uzależnił wysokość opłat roamingowych od konkretnych taryf wykorzystywanych przez użytkowników. We wszystkich wprowadzono pulę darmowych minut za połączenia przychodzące, choć ich objętość różni się w poszczególnych taryfach.
   Plus, podobnie jak poprzednicy, w nowym cenniku roamingowym przewidział pule darmowych minut na połączenia. W przypadku rozmów odebranych za granicą limit może wynosić do 300 minut.
   Inną drogą niż konkurenci poszedł ostatni z największych polskich operatorów - Orange Polska. Orange Polska zdecydował, że jego użytkownicy od 15 czerwca będą w roamingu płacili takie same stawki za usługi jak w kraju. Najkorzystniejsza oferta jest dostępna dla abonentów Orange Polska korzystających z usług nielimitowanych (taki wariant ma wykupiony 80 proc. abonentów sieci).

Komisja Europejska ma wątpliwości
   Po opublikowaniu przez wszystkich największych operatorów nowych cenników roamingowych pojawiły się głosy, że z wyjątkiem propozycji Orange Polska pozostałe telekomy nagięły unijne przepisy, ustalając zbyt wysokie ceny za połączenia i ratując się przyznawaniem w wybranych taryfach puli darmowych minut. Wątpliwości co do planowanych przez większość telekomów stawek roamingowych nabrała też Komisja Europejska. Według nieoficjalnych informacji przekazanych serwisowi Wirtualnemedia.pl przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce instytucja ta przygląda się nowym stawkom roamingowym zaproponowanym przez nasze telekomy. Ma też obawy, czy w niektórych wypadkach cenniki są zgodne z zasadą „roam like at home”. KE podkreśla, że w wypadku taryf z nielimitowanymi połączeniami i SMS-ami powinny one być pozbawione limitów także w roamingu. To oznacza, że wprowadzanie jakichkolwiek puli (np. 500 darmowych minut przez rok) jest niezgodne z zasadami ustalonymi przez UE. W wypadku transmisji danych i taryf KE zaznacza, że w wypadku roamingu mogą one podlegać ilościowemu ograniczeniu. Jednak po przekroczeniu limitu mogą być stosowane jedynie drobne opłaty, nie wyższe jednak niż 7,7 euro za 1 GB plus VAT. W taryfach z miesięcznym limitem danych także w roamingu powinien się on odnawiać co miesiąc, a nie co rok jak ustalili niektórzy polscy operatorzy. KE zwraca też uwagę na przykład jednego z operatorów (nie wymienionego z nazwy), który ustalił stawkę za minutę połączenia wychodzącego na poziomie 29 gr. za minutę, co w przeliczeniu daje kwotę 7 eurocentów. Tymczasem KE przypomina, że według nowych regulacji opłata ta nie powinna być wyższa niż 3,2 eurocenta plus VAT. Dodatkowo opłata powinna być naliczana tylko w przypadku wykrycia przez operatora, że konkretny numer jest nadużywany w roamingu i wykorzystywany za granicą przez łączny okres dłuższy niż 4 miesiące w roku. Na koniec KE zastrzega, że jeśli konkretny operator nie będzie stosował się do unijnych regulacji odpowiednie instytucje zwrócą się o interwencję do Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), który z kolei może nałożyć na telekom stosowne kary przewidziane przez polskie prawo. Przedstawiciele KE informują też, że obecne ustalenia mają jedynie charakter „backgroundowy” i nie wiążą się na razie z żadnymi decyzjami ani oficjalnymi działaniami KE.

UKE sprawdzi cenniki i będzie interweniować

   Głos w sprawie nowych stawek roamingowych zabrał także Urząd Komunikacji Elektronicznej, zastrzegając, że powinny one dokładnie spełniać normy wypracowane przez UE. W oficjalnym komunikacie podkreślono, że jednym z głównym zadań prezesa UKE jest stanie na straży interesów konsumentów, w tym zapewnienie jednolitych zasad korzystania z usług telefonii komórkowej na terenie Wspólnoty oraz przestrzegania przepisów prawa - aktów i zaleceń unijnych związanych z dążeniem do wypracowania jednolitego rynku usług cyfrowych na terenie UE. W tym celu UKE prowadziło intensywne prace z operatorami dla wypracowania spójnego, jednolitego stanowiska, korzystnego dla klientów. Dokumenty prawne KE, wytyczne BEREC oraz przyjęte ustalenia wewnątrzwspólnotowe w precyzyjny sposób tłumaczą operatorom w jaki sposób należy zaimplementować nowe rozwiązania roamingowe, oraz to w jakich przypadkach mogą pojawić się ewentualne ograniczenia dla abonentów ich sieci. Wszyscy operatorzy powinni dostosować swoje oferty roamingowe do obowiązujących przepisów prawa mówiących o przełożeniu ofert krajowych na połączenia na terenie państw Unii, z uwzględnieniem darmowych limitów minutowych, SMS i MMS oraz usług nielimitowanych przyznanych w kraju, podczas podróży zagranicznych na obszarze UE. Do prezesa UKE wpływają oficjalne notyfikacje rozwiązań przyjętych przez operatorów telefonii ruchomej, do których regulator odniesie się w przewidzianym rozporządzeniem trybie. W tych dokumentach powinien znaleźć się opis sposobu rozliczania klientów podróżujących po obszarze EOG, opis wdrożonej polityki uczciwego korzystania oraz narzędzia pozwalające określić, czy klienci korzystają z usług roamingowych w sposób podobny do wykorzystania krajowego. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez operatorów obowiązków określonych w rozporządzeniu prezes UKE zażąda natychmiastowego zaprzestania takiego naruszenia oraz podejmie wszelkie konieczne działania wynikające z obowiązujących przepisów, włącznie z możliwością nałożenia kar pieniężnych. UKE zaznacza, że klienci polskich operatorów przed wyjazdem za granicę powinni zapoznać się z obowiązującymi cennikami połączeń. Każdy operator ma obowiązek poinformowania swoich abonentów o nowych zasadach oraz cennikach usług, jakie będą obowiązywały po 15 czerwca 2017 r.
Za: wirtualnemedia.pl

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.