Parlament Europejski ostrzega, że odrzuci umowę o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE, jeśli nie będzie w niej „mechanizmu ochronnego”. Wyłączną odpowiedzialność za odstąpienie od umowy ponosi Wielka Brytania. Przedłużenie terminu brexitu jest możliwe na mocy art. 50, jeżeli Wielka Brytania o to wystąpi. Porozumienie o wystąpieniu jest uczciwe, wyważone i gwarantuje przewidywalność prawa - mówi rezolucja potwierdzająca poparcie Parlamentu dla "uporządkowanego Brexitu". Parlament Europejski popiera „uporządkowany brexit”, czyli skoordynowany i zaplanowany proces występowania Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej realizowany zgodnie z wynegocjowaną przez obie strony umową. Posłowie potwierdzali swoje wcześniejsze stanowisko w przyjętej 19 września br. rezolucji (544 głosy za, 126 przeciw i 38 wstrzymujących się).

   W dokumencie podkreślają również, że obowiązująca umowa o wystąpieniu uwzględnia zarówno nieprzekraczalne granice negocjacyjne Zjednoczonego Królestwa jak i UE, zapewniając uczciwe i wyważone rozwiązanie.
Przewidywalność prawna
   Parlament podkreśla, że umowa chroni prawa i wybory życiowe obywateli europejskich i brytyjskich, przewiduje mechanizm rozliczeń finansowych wynikających z zobowiązań Zjednoczonego Królestwa wobec UE i reguluje kwestię wniosku Wielkiej Brytanii o okres przejściowy. Ponadto umowa o wystąpieniu wprowadza niezbędny mechanizm ochronny („backstop”) mający na celu utrzymanie status quo w Irlandii poprzez utrzymanie w mocy pokojowego porozumienia wielkopiątkowego i, w wymiarze globalnym, zapewnia utrzymanie współpracy Północ-Południe.
   W rezolucji posłowie potwierdzają, że byliby gotowi powrócić do pierwotnej propozycji UE dotyczącej mechanizmu ochronnego obejmującego tylko Irlandię Północną. Są też otwarci na dyskusję w sprawie „rozwiązań alternatywnych” jeżeli tylko będą one wiarygodne z prawnego i operacyjnego punktu widzenia oraz zgodne z mandatem negocjacyjnym UE. Posłowie podkreślają jednak, że nie wyrażą zgody na porozumienie pozbawione mechanizmu ochronnego.
Zjednoczone Królestwo ponosi wyłączną odpowiedzialność za wycofanie się z umowy
   Unijni posłowie zaznaczają, że w świetle ostatnich wydarzeń w Zjednoczonym Królestwie Brytyjczycy musieliby przyjąć pełną odpowiedzialność za „brexit bez porozumienia” oraz wynikające z niego poważne konsekwencje.
   Parlament podkreśla również, że scenariusz zakładający brak porozumienia nie usunąłby zobowiązań Zjednoczonego Królestwa dotyczących rozliczeń finansowych, ochrony praw obywateli oraz przestrzegania porozumienia wielkopiątkowego, co jest niezbędnym warunkiem zatwierdzenia przez Parlament wszelkich przyszłych stosunków między UE a Zjednoczonym Królestwem.
   Posłowie pozytywnie oceniają środki przygotowawcze i zaradcze zaplanowane na wypadek braku porozumienia przyjęte przez instytucje UE i państwa członkowskie.
Obywatele nadal mają kluczowe znaczenie dla Parlamentu
   Ochrona praw i wyborów życiowych obywateli UE w Wielkiej Brytanii i obywateli brytyjskich w UE pozostaje głównym priorytetem Parlamentu. Posłowie wyrażają obawy związane z wdrażaniem przez Zjednoczone Królestwo systemu przyznawania statusu osoby osiedlonej obywatelom UE mieszkającym w Wielkiej Brytanii. Apelują do pozostałych 27 państw członkowskich o przyjęcia spójnego i życzliwego wobec obywateli brytyjskich mieszkających w UE podejścia w tej dziedzinie, które zapewniałoby tym osobom stabilność prawną.
Warunkowe przedłużenie
   Parlament Europejski jest otwarty na ewentualne przedłużenie okresu negocjacyjnego przewidzianego w art. 50 jeżeli zażąda tego Zjednoczone Królestwo pod warunkiem, że jest to uzasadnione i ma konkretny cel, taki jak uniknięcie brexitu bez porozumienia, przeprowadzenia wyborów powszechnych lub referendum, uchylenia art. 50 lub zatwierdzenia umowy o wystąpieniu. Zaznaczają również, że przedłużenie terminu nie może negatywnie wpływać na normalne funkcjonowanie instytucji UE.
Kontekst
   W następstwie decyzji podjętej na nadzwyczajnym szczycie Rady Europejskiej 10 kwietnia 2019 r. o przyjęciu wniosku Zjednoczonego Królestwa o przedłużenie terminu określonego w art. 50, Zjednoczone Królestwo ma opuścić UE do dnia 31 października.
Kolejne kroki
   Rezolucja potwierdza poparcie nowego Parlamentu dla obecnej strategii UE przed kluczowym październikowym szczytem unijnych szefów państw lub rządów. Wszelkie umowy o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE i przyszłe umowy o stowarzyszeniu lub umowy międzynarodowe z Wielką Brytanią będą musiały zostać zatwierdzone przez Parlament Europejski.
Za: europarl

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.