Rada UE upoważniła 15 lipca br. Komisję Europejską do rozpoczęcia negocjacji w sprawie modernizacji Traktatu karty energetycznej (TKE). Przyjęła też odpowiednie wytyczne negocjacyjne. Celem negocjacji jest modernizacja postanowień TKE, tak by uwzględniały one cele klimatyczne i zrównoważonego rozwoju, a także nowoczesne standardy ochrony inwestycji i rozstrzygania sporów między inwestorem a państwem. Celem zmodernizowanego TKE powinno być ułatwienie inwestycji w sektorze energetycznym w zrównoważony sposób oraz zagwarantowanie pewności prawa i wysokiego poziomu ochrony inwestycji.

   Jednym z głównych elementów wytycznych negocjacyjnych UE jest nacisk na zapewnienie, by w zmodernizowanym TKE odzwierciedlone zostały cele w zakresie zmiany klimatu i przejścia na czystą energię. Należy m.in. doprecyzować, że UE może wymagać, aby uczestnicy rynku pochodzący z państw trzecich przestrzegali obowiązujących przepisów UE i państw członkowskich, w tym przepisów dotyczących polityki ochrony środowiska i bezpieczeństwa.
   UE będzie dążyć do tego, by postanowienia o ochronie inwestycji zostały dostosowane do nowoczesnych standardów umów zawartych niedawno przez UE i jej państwa członkowskie. Chce zadbać też o to, by celem zmodernizowanego TKE nadal był wysoki poziom ochrony inwestycji. Zmodernizowany TKE powinien też wyraźnie potwierdzić tzw. prawo do regulacji, czyli prawo umawiających się stron do do stosowania środków służących ochronie zdrowia, bezpieczeństwa, środowiska lub innych celów polityki publicznej. UE będzie również starała się doprecyzować, że postanowienia o ochronie inwestycji nie mogą być interpretowane jako zobowiązanie umawiających się stron do niezmieniania swoich przepisów. Postanowienia dotyczące rozstrzygania sporów między inwestorem a państwem powinny być zgodne z podejściem, które UE stosuje w swoich umowach o ochronie inwestycji, i z jej stanowiskiem w sprawie bieżących reform wielostronnych.
Procedura
   14 maja 2019 r. Komisja przedłożyła Radzie zalecenie dotyczące decyzji Rady upoważniającej do rozpoczęcia negocjacji w sprawie modernizacji TKE. Ponieważ kwestia ta dotyczy kompetencji zarówno UE, jak i państw członkowskich, niezbędne było sporządzenie dwóch odrębnych decyzji. Na posiedzeniu 15 lipca 2019 r. Rada przyjęła więc decyzję upoważniającą Komisję do rozpoczęcia negocjacji dotyczących kwestii wchodzących w zakres kompetencji UE. Jednocześnie przedstawiciele rządów państw członkowskich będących stronami TKE, zebrani w Radzie, przyjęli decyzję dotyczącą elementów objętych kompetencjami państw członkowskich.
Kontekst
   Traktat karty energetycznej to wielostronna umowa tworząca ramy handlowo-inwestycyjne w sektorze energetyki. Został podpisany w grudniu 1994 r. i wszedł w życie w kwietniu 1998 r. Obecnie liczba sygnatariuszy i umawiających się stron wynosi 53, a wśród nich jest większość państw członkowskich UE, sama UE i Euratom.
   Główne postanowienia TKE dotyczą ochrony inwestycji, handlu surowcami i produktami energetycznymi, tranzytu i rozstrzygania sporów. Większości z tych postanowień nie zmieniano od lat 90. Jest to źródłem problemów zwłaszcza w obszarze ochrony inwestycji, gdyż postanowienia go dotyczące nie odpowiadają nowoczesnym standardom.
   Wykaz kwestii wymagających modernizacji, które będą przedmiotem negocjacji, zatwierdziła Konferencja Ministerialna Karty Energetycznej 27 listopada 2018 r. Wśród nich są postanowienia dotyczące ochrony inwestycji, zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, regionalnej organizacji integracji gospodarczej, przygotowywania inwestycji i tranzytu, a także niektóre definicje i nieaktualne postanowienia przeznaczone do skreślenia.
Za: Rada UE

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.