Ambasadorowie państw UE uzgodnili 10 lipca br. stanowisko Rady co do projektu budżetu UE 2020. Gdy Rada UE to stanowisko formalnie przyjmie, posłuży ono prezydencji za mandat do negocjacji z Parlamentem Europejskim. Według stanowiska Rady przyszłoroczny budżet powinien wynosić 166,8 mld EUR w zobowiązaniach i 153,1 mld EUR w płatnościach. W porównaniu z 2018 r. oznaczałoby to wzrost zobowiązań o +0,6%, a płatności o +3,3%.

   Wzrost w płatnościach wynika z przyspieszonej realizacji programów pod koniec obowiązywania wieloletnich ram finansowych 2014–2020. Dzięki zwyżce zobowiązania budżetowe będzie można wypłacić odpowiednio wcześnie, by uniknąć akumulacji zaległych rachunków, zwłaszcza w polityce spójności, gdzie programy są obecnie realizowane w przyspieszonym tempie.
   Wspomniane wielkości uzgodniono przy założeniu, że Wielka Brytania będzie nadal w pełni uczestniczyć w finansowaniu i wykonywaniu budżetu UE do końca roku 2020.
   „Przyszłoroczny budżet jest ostatnim budżetem obecnych wieloletnich ram finansowych. Państwa członkowskie chcą, by był on realistyczny i adekwatny do potrzeb. Stanowisko Rady przewiduje odpowiedni poziom płatności i finansowania w najważniejszych dziedzinach, takich jak wzrost i zatrudnienie, działania klimatyczne oraz zarządzanie migracją. Równocześnie punktowo rewiduje propozycję Komisji i pozostawia wystarczającą rezerwę na nieprzewidziane potrzeby. Dzisiejsze porozumienie posłuży za solidną podstawę negocjacji z Parlamentem Europejskim” – powiedział Kimmo Tiilikainen, sekretarz stanu w fińskim ministerstwie finansów, a zarazem główny negocjator Rady ds. budżetu UE 2020.
Dalsze wspieranie wzrostu i zatrudnienia
Wzmocnienie europejskiej gospodarki pozostaje ważnym priorytetem państw członkowskich.
Dlatego Rada niezmiennie popiera dofinansowanie programów z działu „Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”, które otrzymałyby łącznie 24,0 mld EUR, czyli o 2,72% więcej niż w roku 2019.
   Największy wzrost środków w budżecie 2020 dotyczyłby europejskich systemów nawigacji satelitarnej (EGNOS i Galileo: 1,2 mld EUR, czyli +74,75%), przedsięwzięć energetycznych w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (1,2 mld EUR, czyli +24,94%) oraz Europejskiego Korpusu Solidarności (166 mln EUR, czyli +15,88%). We wszystkich tych przypadkach Rada poparła poziomy finansowania zaproponowane przez Komisję.
   Przewidziano też więcej środków na sztandarowe programy UE: Horyzont 2020 (12,8 mld EUR, czyli +3,73%) i Erasmus+ (2,8 mld EUR, czyli +2,49%), jak również na program COSME (+7,06%) – wspierający MŚP i przedsiębiorczość – oraz na europejski program rozwoju przemysłu obronnego (+4,08%) – mający utorować drogę do utworzenia Europejskiego Funduszu Obronnego na lata 2021–2027.
   Dział „Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna” otrzyma zastrzyk w postaci dodatkowych 633,6 mln EUR, czyli o 2,23% więcej niż w roku 2019.
Inne priorytetowe dziedziny
   Rada popiera też dofinansowanie programu LIFE, zapewniającego środki na działania środowiskowe i klimatyczne (580 mln EUR, czyli +3,85%).
   Łącznie niemal 20% budżetu UE byłoby przeznaczone na przeciwdziałanie zmianie klimatu, zgodnie z unijnym celem na okres 2014–2020.
   W dziedzinie migracji zarezerwowano dodatkowe środki na Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej – Frontex (101,4 mln, czyli +32,4% w porównaniu z rokiem 2019), by do roku 2027 mógł powstać stały korpus 10 000 strażników granicznych.
   W dziedzinie ochrony ludności przewidziano dodatkowe 156,2 mln EUR na unijny mechanizm ochrony ludności, który pomaga państwom członkowskim w razie katastrof naturalnych, technologicznych czy antropogenicznych.
   Jeżeli chodzi o działania zewnętrzne w dziale „Globalny wymiar Europy”, powodem ogólnego zmniejszenia zobowiązań względem roku 2019 jest koniec okresu zobowiązań budżetowych związanych z Instrumentem Pomocy dla Uchodźców w Turcji.
   W porównaniu z programowaniem finansowym zrewidowano też w dół turecką linię budżetową Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III) – do poziomu z roku 2019. Wygospodarowane w ten sposób środki rozdysponowano, m.in. na większe wsparcie dla Bałkanów Zachodnich
Ograniczenia wydatków administracyjnych
   Jeżeli chodzi o wydatki administracyjne, Rada przyjęła podejście restrykcyjne. Wszystkie instytucje otrzymają co prawda większy budżet na rok 2020 z uwagi na zobowiązania statutowe i umowne, niemniej pierwotna propozycja Komisji została zmodyfikowana, zwłaszcza po to by ustabilizować liczebność kadr. Wydatki pozapłacowe są zamrożone na poziome z roku 2019 z niewielkimi wyjątkami.
   Zdaniem Rady, wszelkie dodatkowe potrzeby w dziedzinie wydatków administracyjnych należy pokryć głównie metodą rewizji priorytetów.
Co dalej?
   Rada ma formalnie przyjąć swoje stanowisko względem budżetu UE 2020 na początku września. Parlament planuje przyjąć swoje stanowisko w drugiej połowie października.
Za: Rada UE

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.