Rada UE przyjęła 8 lipca br. konkluzje, w których wyraziła zadowolenie z opublikowania pierwszego podsumowującego wspólnego sprawozdania Unii Europejskiej i jej państw członkowskich pt. „Wspieranie celów zrównoważonego rozwoju na całym świecie”. Stanowi ono istotny wkład w sprawozdawczość UE w ramach Forum Politycznego Wysokiego Szczebla (HLPF) w 2019 r.

   Rada z zadowoleniem przyjmuje zbiorowy wkład UE i jej państw członkowskich w realizacje wszystkich celów zrównoważonego rozwoju na całym świecie, z wykorzystaniem wszystkich środków wdrażania, aby wesprzeć Agendę 2030.
   Rada zauważa, że UE i jej państwa członkowskie konsekwentnie i zdecydowanie wspierają wartości i zasady UE, i z zadowoleniem przyjmuje w szczególności wzmożone wysiłki mające na celu dotarcie do osób żyjących w skrajnym ubóstwie i zwalczanie wszelkich form nierówności, zgodnie z zasadą niepozostawiania nikogo samemu sobie oraz docierania w pierwszej kolejności do tych, którzy najbardziej tego potrzebują.
   Rada podkreśla, że UE i jej państwa członkowskie wspierają pokój, bezpieczeństwo i stabilność oraz należą do najsilniejszych zwolenników demokracji, praw człowieka, dobrych rządów i praworządności.
   Rada podkreśla, że UE i jej państwa członkowskie zdecydowanie wspierają rozwój społeczny i ogólnoludzki, m.in. poprzez priorytetowe traktowanie kwestii ochrony socjalnej, godnej pracy, powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i dostępu do edukacji w ramach prowadzonej przez siebie współpracy na rzecz rozwoju. Rada podkreśla w szczególności osiągnięcia w dziedzinie równości płci, wzmocnienia pozycji kobiet i dziewcząt oraz przeciwdziałania przemocy wobec dziewcząt i kobiet.
   Rada podkreśla również postępy poczynione przez UE i jej państwa członkowskie we wspieraniu łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej, w ochronie środowiska oraz zrównoważonym zarządzaniu zasobami naturalnymi i ich wykorzystywaniu.
Za: Rada UE

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.