W maju projekt zmian w ustawie wdrożeniowej powinien zostać przyjęty przez Radę Ministrów i trafić do Sejmu. PKPP Lewiatan w opinii z grudnia 2016 r. poparła większość propozycji zawartych w projekcie z 29 listopada 2016 r., zgodnych z rzeczywistymi potrzebami przedsiębiorców. Niestety na ostatnim etapie prac rządowych Ministerstwo Rozwoju i Finansów rezygnuje z dwóch dobrych rozwiązań.

Tymi rozwiązaniami są:
1) obowiązkowa ocena pracy eksperta i konsekwencja w postaci wykreślenia z wykazu ekspertów, jeśli ekspert dwukrotnie otrzymał ocenę negatywną;
2) związanie instytucji oceniających protest treścią protestu.
   W ostatecznym projekcie najprawdopodobniej pojawią się też niekorzystne zapisy, które realnie skrócą terminy na uzupełnienie wniosku będącego w ocenie lub skorygowanie oczywistych omyłek: firma, która złożyła wniosek i która prowadzi z instytucją organizującą konkurs korespondencję elektroniczną, będzie miała 7 dni od dnia następującego po wysłaniu e-maila na uzupełnienie wniosku. Mały przedsiębiorca, który stara się o dofinansowanie unijne, może zatem zapomnieć o urlopie.
   Jednocześnie Ministerstwo wprowadza do projektu nowe zapisy, które nie były przedmiotem konsultacji społecznych, a które - ogólnikowo uzasadnione - wzmacniają funkcję wojewody w relacji z samorządem wojewódzkim, tj.:
1) Obowiązek informowania wojewody o posiedzeniach Komitetu Monitorującego RPO
2) Obowiązek włączenia wojewody do prac Komitetu Monitorującego RPO w charakterze obserwatora  
3) Możliwość delegowania na wojewodę zadań związanych z kontrolami służącymi potwierdzaniu spełniania kryteriów desygnacji (udzielana instytucjom zarządzającym, pośredniczącym i wdrażającym przed rozpoczęciem finansowej realizacji programu) oraz z prowadzeniem kontroli doraźnych w przypadku podejrzeń, że dany podmiot przestał spełniać warunki desygnacji podmioty
4) Obowiązek informowania wojewody o powołaniu KOP w danym RPO
5) Obowiązek włączenia wojewody do prac KOP w charakterze obserwatora, na jego pisemny wniosek
   Ministerstwo Rozwoju i Finansów pomimo argumentów PKPP Lewiatan:
· nie wprowadziło do ustawy przepisów wykluczających możliwość udziału w konkursie organizowanym poprzez daną instytucje jej samej lub podmiotów z nią powiązanych lub - alternatywnie - wprowadzenie zasady, iż projekty takiej instytucji lub podmiotów z nią powiązanych są oceniane przez inną, w pełni niezależną instytucję;
· nie wprowadziło wyjątku wskazującego, iż wnioski o dofinansowanie instytucji publicznych podlegają udostępnieniu; 
· nie doprecyzowało zakresu informacji podawanej w ramach rocznego harmonogramu naborów poprzez określenie, że w harmonogramie wskazywane są daty z dokładnością co najmniej do miesiąca, a termin ogłoszenia danego konkursu może ulec zmianie nie więcej niż raz;
· nie wprowadziło zasadniczych zmian do procedury odwoławczej, które gwarantowałyby jej większy obiektywizm (rozpatrzenie protestu i przeprowadzenie ponownej oceny wniosku, w procedurze odwoławczej nie powinno być prowadzone przez instytucję, która dokonała pierwotnej oceny).
Za: PKPP Lewiatan

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.