UE przystępuje do aktu genewskiego porozumienia lizbońskiego w sprawie ochrony nazw pochodzenia i ich rejestracji międzynarodowej. Ambasadorowie państw członkowskich zgromadzeni 20 marca br.  na forum Coreperu zatwierdzili porozumienie, które prezydencja rumuńska wypracowała z Parlamentem Europejskim w sprawie projektu rozporządzenia o przystąpieniu UE do aktu genewskiego. Po przyjęciu nowych przepisów UE będzie mogła korzystać z praw oraz wypełniać obowiązki jako umawiająca się strona aktu.

    Akt genewski porozumienia lizbońskiego to traktat, nad którym pieczę sprawuje Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO). Akt poszerza zakres porozumienia lizbońskiego, tak aby objąć nie tylko nazwy pochodzenia, ale i oznaczenia geograficzne. Umożliwia też organizacjom międzynarodowym (takim jak UE) przystąpienie do związku lizbońskiego.
   Każda umawiająca się strona ma obowiązek chronić na swoim terytorium nazwy pochodzenia i oznaczenia geograficzne produktów wywodzących się z terytoriów innych stron.
   UE ma wyłączną kompetencję w odniesieniu do obszarów objętych aktem genewskim. Jednak państwa członkowskie mają prawo przystąpić do aktu wraz z UE i w jej interesie, tak aby zapewnić jej prawo głosu.
Co dalej?
   Po zatwierdzeniu przez Komisję Prawną w Parlamencie rozporządzenie zostanie przyjęte przez Parlament i Radę. Rada przyjmie je wraz z decyzją zezwalającą na przystąpienie UE do aktu genewskiego, jeśli Parlament wyda stosowną zgodę.
Kontekst
   Umawiającymi się stronami porozumienia lizbońskiego jest siedem państw UE: Bułgaria (od 1975), Czechy (od 1993), Francja (od 1966), Portugalia (od 1966), Słowacja (od 1993), Węgry (od 1967) i Włochy (od 1968). Trzy inne państwa UE podpisały porozumienie, ale nie ratyfikowały go (Grecja, Rumunia i Hiszpania). Sama UE nie jest umawiającą się stroną porozumienia lizbońskiego, gdyż mogą do niego przystąpić jedynie państwa, a nie organizacje międzynarodowe.
Za: Rada UE

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.