Ponad 250 mln złotych w ramach Planu Inwestycyjnego dla Europy trafi do innowacyjnych przedsiębiorców w Polsce za pośrednictwem leasingu i pożyczek. Polskim partnerem umowy jest PKO Leasing. Z finansowania mogą skorzystać przedsiębiorcy zatrudniający poniżej 500 pracowników, spełniający przynajmniej jedno z tzw. kryteriów innowacyjności.

   Europejski Fundusz Inwestycyjny i PKO Leasing S.A. ogłaszają nową umowę gwarancji InnovFin w ramach programu Horyzont 2020 oraz Planu Inwestycyjnego dla Europy. W ramach umowy, PKO Leasing udostępni polskim innowacyjnym przedsiębiorcom blisko 257 mln zł (60 mln EUR) preferencyjnego finansowania w formie leasingu i pożyczek. Preferencyjne finansowanie dostępne jest od marca i będzie dostępna przez 2 lata.
   Europejski Fundusz Inwestycyjny i PKO Leasing S.A. zawarły umowę gwarancji InnovFin w ramach Horyzont 2020, programu Unii Europejskiej na rzecz badań i innowacji na lata 2014-2020. Dzięki gwarancji portfelowej przyznanej przez EFI, PKO Leasing będzie udzielać leasingu i pożyczek na preferencyjnych warunkach. Umowa, realizowana w ramach Planu Inwestycyjnego dla Europy (tzw. Planu Junckera), w ciągu dwóch lat pozwoli wygenerować 256,8 mln zł (60 mln EUR) nowych środków dla polskich innowatorów.
   „Nowa umowa InnovFin zapewni polskim przedsiębiorcom dodatkowy impuls finansowy, wspierając ich wysiłki w obszarze badań i innowacji. Plan Inwestycyjny dla Europy zapewnia tysiącom polskim firm lepszy dostęp do europejskich instrumentów finansowych. Bardzo cieszy mnie, że dzięki gwarancji EFI, PKO Leasing rozszerza swoją ofertę produktów o finansowanie dla innowacyjnych przedsiębiorstw” - powiedział Carlos Moedas, Komisarz ds. Badań, Nauki i Innowacji.
   Dyrektor generalny Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, Pier Luigi Gilibert, powiedział: "Umowy zawierane przez EFI z instytucjami finansowymi w Polsce mają na celu udostępnienie polskim przedsiębiorcom szerokiego zakresu instrumentów finansowych w ramach Planu Inwestycyjnego dla Europy. Z przyjemnością ogłaszam nową umowę z PKO Leasing, która umożliwi spółce finansowanie inwestycji klientów innowacyjnych, o bardzo szczególnych potrzebach finansowych".
   „Polskie instytucje finansowe odniosły szereg sukcesów we wdrażaniu unijnych instrumentów finansowych. Przykładem może być umowa PKO Leasing z 2018 r., dotycząca programu COSME, stanowiąca największą transakcję gwarancji zawartą przez Europejski Fundusz Inwestycyjny w Polsce. Nowa umowa PKO Leasing dotycząca gwarancji InnovFin, realizowana w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, ma szczególne znaczenie. Zwiększa potencjał innowacyjny polskiej gospodarki i jest odpowiedzią na jedno z najważniejszych wyzwań wzrostu gospodarczego, wpisując się w rządową Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju” - skomentował wicepremier Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
   Wartość leasingu lub pożyczek oferowanych przez PKO Leasing w ramach umowy InnovFin wynosi od 107 tys. do 13 milionów złotych (25 tys. - 3 mln EUR). Z finansowania mogą skorzystać przedsiębiorcy zatrudniający poniżej 500 pracowników, spełniający przynajmniej jedno z tzw. „kryteriów innowacyjności”.
   „To już kolejna umowa podpisana przez PKO Leasing z EFI, której celem jest ułatwienie naszym klientom dostępu do finansowania. Dzięki niej będziemy w stanie wspierać szczególny rodzaj przedsiębiorstw: inwestujących w działalność badawczą, bądź stawiających na innowacyjne rozwiązania. Jesteśmy dumni, że możemy wykorzystać potencjał programów unijnych, przekuwając go na indywidualne sukcesy naszych klientów” - podkreśla Paweł Pach, Prezes Zarządu PKO Leasing S.A.
   „Według naszych analiz, PKO Leasing plasuje się w ścisłej europejskiej czołówce firm leasingowych, zaangażowanych w system wdrażania unijnych instrumentów finansowych.  Jesteśmy dumni, że mogliśmy wspierać PKO Leasing w staraniach o gwarancję InnovFin. Będziemy promować preferencyjną ofertę wśród polskich innowacyjnych przedsiębiorców, stanowiących rzeczywistych beneficjentów tej gwarancji” - powiedział Arkadiusz Lewicki, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.
   Finansowanie udzielane na podstawie niniejszej Umowy jest zabezpieczone gwarancją w ramach programu „InnovFin SME Guarantee Facility”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach inicjatywy „Horizon 2020 Financial Instruments” oraz Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych („EFSI”) ustanowionego na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy. Celem EFSI jest wsparcie finansowania i realizacji inwestycji produkcyjnych w Unii Europejskiej oraz zapewnienie zwiększonego dostępu do finansowania.
   PKO Leasing S.A., należący do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego, jest liderem w świadczeniu usług leasingowych w Polsce. Od powstania w 1999 r. nieprzerwanie wspiera przedsiębiorców, niezależnie od wielkości, branży i rodzaju prowadzonej działalności. Różnorodna oferta zawiera produkty dla każdego sektora biznesowego, od mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, do korporacji i klientów strategicznych. PKO Leasing finansuje pojazdy, maszyny i urządzenia, sprzęt medyczny, projekty inwestycyjne (np. linie technologiczne), jak i nieruchomości, sprzęt IT i oprogramowanie, samoloty, łodzie czy rowery. Poza standardowymi produktami leasingu i pożyczek, firma ma w swojej ofercie usługę wynajmu floty samochodowej, ubezpieczeń, oraz faktoringu dla przedsiębiorców i rolników. Oferta PKO Leasing jest dostępna w oddziałach własnych oraz placówkach PKO Banku Polskiego.
   Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) jest częścią Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jego misją jest poprawa dostępu do finansowania dla europejskich małych i średnich przedsiębiorstw. We współpracy z Komisją Europejską, EFI opracowuje i wdraża instrumenty kapitałowe i gwarancyjne przeznaczone dla małych i średnich firm w UE. Realizuje w ten sposób cele Unii dotyczące wsparcia badań i innowacji, przedsiębiorczości, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.
   InnovFin SMEG (InnovFin Small & Medium Enterprises Guarantee) to instrument finansowy programu Horyzont 2020. Jego celem jest zapewnienie innowacyjnym przedsiębiorstwom z sektora MSP i tzw. „małym mid-cap” dostępu do finansowania zwrotnego na preferencyjnych warunkach. InnovFin SMEG jest zarządzany przez Europejski Fundusz Inwestycyjny na zlecenie Komisji Europejskiej i wdrażany za pośrednictwem instytucji finansowych oferujących finansowanie zwrotne dla przedsiębiorstw (np. kredyty, pożyczki, leasing), w państwach członkowskich UE. EIF udziela gwarancji portfelowych na część ewentualnych strat pośrednika.
   Plan Inwestycyjny dla Europy, tzw. Plan Junckera, to priorytetowe przedsięwzięcie Komisji Europejskiej, mające na celu zwiększenie poziomu inwestycji, wsparcie wzrostu gospodarczego oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Ułatwia przełamywanie barier w dostępie do kapitału dla europejskich przedsiębiorstw, oferując wsparcie przy wykorzystaniu instrumentów finansowych i usług doradczych. Głównym filarem Planu Junckera jest Europejski Fundusz na Rzecz Inwestycji Strategicznych, który dzięki wykorzystaniu instrumentów podziału ryzyka umożliwia instytucjom z Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Narodowym Pośrednikom Finansowym finansowanie nowych, także bardziej ryzykownych projektów.
   Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE ułatwia przedsiębiorcom dostęp do preferencyjnego finansowania, oferowanemu dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wspiera także instytucje finansowe, zainteresowane udziałem w systemie wdrażania unijnych instrumentów finansowych. KPK prowadzi działalność informacyjną, promocyjną oraz doradczą. Obsługuje wszystkie programy UE, w których uwzględnione zostały instrumenty finansowe dla przedsiębiorców. KPK jest również częścią polskiego systemu wdrażania Planu Inwestycyjnego dla Europy.
Za: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.