Nowe internetowe narzędzie służące łagodzeniu kar pozwoli firmom objętym postępowaniem w sprawach kartelowych na składanie oświadczeń i zgłoszeń drogą elektroniczną. Chodzi m.in. o wnioski o złagodzenie kary i postępowania ugodowe. Dzięki tym rozwiązaniom administracja publiczna, przedsiębiorstwa i obywatele będą mogli – zachowując poufność – zaoszczędzić czas i ograniczyć koszty.

   Komisja Europejska uruchamia nowe narzędzie internetowe, które ma ułatwić przedsiębiorstwom i ich przedstawicielom prawnym składanie oświadczeń i dokumentów w ramach procedur łagodzenia kar i postępowań ugodowych w sprawach kartelowych, jak również w sprawach dotyczących współpracy niekartelowej.
   Procedury łagodzenia kar i postępowania ugodowe oraz procedury dotyczące współpracy umożliwiają już przedsiębiorstwom i ich przedstawicielom prawnym składanie oświadczeń i dokumentów, zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej.
   Nowe internetowe narzędzie służące łagodzeniu kar pozwala przedsiębiorstwom objętym postępowaniem w sprawach kartelowych oraz ich prawnikom na składanie oświadczeń i zgłoszeń drogą elektroniczną, zarówno w ramach wniosków o złagodzenie kary, jak i w celu uzyskania zwolnienia z grzywien, w ramach dotyczących działalności kartelowej, postępowań ugodowych lub zmniejszenia grzywien czy też w ramach współpracy w sprawach niekartelowych.
   Oznacza to, że przedsiębiorstwa lub ich prawnicy będą mieli możliwość nieprzyjeżdżania do Komisji w celu złożenia ustnych oświadczeń, co do tej pory było normalną procedurą.
   Jeżeli chodzi o wnioski o złagodzenie kary, osoby korzystające z internetowego narzędzia służącego łagodzeniu kar mogą obecnie bezpośrednio składać swoje oświadczenia i załączać dokumenty potwierdzające na specjalnym zabezpieczonym serwerze Komisji. Z internetowego narzędzia służącego łagodzeniu kar można również korzystać w celu odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji, wystosowany zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie łagodzenia kar.
   W przypadku postępowań ugodowych w sprawach kartelowych z internetowego narzędzia służącego łagodzeniu kar można korzystać w celu przedłożenia dokumentów, przedstawienia uwag lub przedłożenia Komisji formalnych propozycji ugodowych.
   Narzędzie służące łagodzeniu kar można również wykorzystać do składania oświadczeń, przedstawiania uwag lub złożenia do Komisji formalnych propozycji ugodowych, w przypadku gdy przedsiębiorstwo współpracuje w postępowaniu niekartelowym, w celu stwierdzenia naruszenia art. 101 lub 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).
   Dostęp do internetowego narzędzia służącego łagodzeniu kar jest bezpieczny i ograniczony. Internetowy system łagodzenia kar zapewnia takie same gwarancje poufności i ochrony prawnej, jak procedura tradycyjna. Wszystkie dane przekazywane są w bezpieczny sposób i nie mogą być kopiowane ani drukowane.
    Oświadczenia przedsiębiorstw złożone zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie łagodzenia kar za pośrednictwem internetowego narzędzia służącego łagodzeniu kar chronione są przed ujawnieniem w sporach cywilnych w taki sam sposób, jak oświadczenia ustne.
   Gwarancje poufności i ochrony prawnej wyjaśniono na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji i są one równoważne z tymi, które obowiązują w odniesieniu do obecnej procedury ustnej.
   Internetowe narzędzie służące łagodzeniu kar dostępne jest na stronie https://eleniency.ec.europa.eu przez 24 godziny na dobę i przez 7 dni w tygodniu.
Kontekst
   Internetowe narzędzie służące łagodzeniu kar jest częścią internetowych rozwiązań cyfrowych opartych na programie ISA, które będą stopniowo tworzone w latach 2019 i 2020 w celu ułatwienia wysyłania dokumentów poufnych (platforma wymiany eTrustEx), wniosków o poufność informacji (ePoufność) oraz składanych przez internet wniosków o udzielenie informacji w ramach unijnego postępowania w zakresie konkurencji.
   Program ISA2 wspiera rozwój rozwiązań cyfrowych służących modernizacji administracji publicznej. Opracowane rozwiązania umożliwiają organom administracji publicznej, przedsiębiorstwom i obywatelom w Europie cyfrowe komunikowanie się przy oszczędności czasu i kosztów dla wszystkich stron.
   Korzystanie z internetowego narzędzia służącego łagodzeniu kar jest dobrowolne. Przedsiębiorstwa i ich prawnicy, jeżeli wyrażą taką wolę, mogą w dalszym ciągu składać oświadczenia i zgłoszenia przy użyciu obecnej procedury ustnej.
Za: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.