UE będzie dalej pomagać partnerom przygotowywać się do przyszłego członkostwa w Unii Europejskiej. Zamierza też dalej wspierać proces akcesyjny. 19 marca br. Rada UE uzgodniła stanowisko (częściowe podejście ogólne) w sprawie projektu rozporządzenia ustanawiającego Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III) na lata 2021–2027. Uzgodniony tekst nie obejmuje kwestii finansowych ani horyzontalnych, które zależą od ogólnego porozumienia w sprawie kolejnych wieloletnich ram finansowych.

   Pomoc przedakcesyjna polega na udzielaniu wsparcia beneficjentom w przyjmowaniu i realizowaniu najważniejszych reform politycznych, instytucjonalnych, społecznych i gospodarczych, których celem jest zapewnienie przestrzegania wartości unijnych i stopniowe dostosowywanie się do przepisów, norm i polityk UE.
Poniżej przedstawiono główne elementy rozporządzenia.
Zasada „najpierw kwestie podstawowe”
   Partnerzy, którzy chcieliby przystąpić do UE, muszą spełnić pewne zasadnicze kryteria (kryteria kopenhaskie). Odnoszą się one przede wszystkim do praworządności i praw podstawowych, zarządzania gospodarczego i wzmacniania instytucji demokratycznych oraz administracji publicznej. IPA III będzie więc w szczególności dotyczyć spełnienia tych właśnie kryteriów.
   IPA III ma też na celu mobilizowanie inwestycji strategicznych w konektywność infrastruktury, w MŚP, efektywność energetyczną, innowacje i gospodarkę cyfrową.
Silniejsze oddziaływanie dzięki większej spójności
   IPA III zapewni spójność oraz komplementarność z nowym Instrumentem Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej (ISWMR). Zwiększy także synergie z wewnętrznymi politykami UE w licznych ważnych dziedzinach takich jak migracja, badania i innowacje, działania w dziedzinie środowiska i klimatu, transport i konektywność energetyczna.
Równowaga między osiąganymi wynikami a zasadą sprawiedliwego podziału i przewidywalnością pomocy
   W uzgodnionym tekście zapewniono równowagę między promowaniem wyników a stosowaniem zasady sprawiedliwego podziału pomocy i przewidywalnością dla beneficjentów. Jednocześnie mowa jest w nim o możliwości proporcjonalnego ograniczenia pomocy i przekierowania jej w przypadku regresu lub stałego braku postępów u beneficjentów. Przypomniano także, że ograniczenia takie mogą zostać zniesione, jeżeli reformy znów będą postępować.
Co dalej?
   Porozumienie wypracowane w Radzie pozwala teraz prezydencji rozpocząć negocjacje z kolejnym Parlamentem Europejskim.
Kontekst
   W czerwcu 2018 r. Komisja przedstawiła wniosek w sprawie rozporządzenia o Instrumencie Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III). We wniosku przewidziano, że całkowity budżet programu wyniesie 14,5 mld EUR w cenach bieżących na lata 2021–2027. Zaproponowano też, aby budżet ten podzielić według pięciu priorytetów tematycznych, a środki z niego przydzielać – w następstwie rocznych ocen – zależnie od faktycznych wyników osiąganych przez beneficjentów.
Za: Rada UE

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.