Rada Unii Europejskiej  przyjęła 19 marca br.  szereg aktów ustawodawczych w ramach przygotowań na wypadek brexitu bez porozumienia. Celem tych aktów jest ograniczyć najpoważniejsze szkody spowodowane przez chaotyczny brexit. Chodzi w szczególności o sektory, w których perturbacje dla obywateli i przedsiębiorstw byłyby największe. Przyjęte przepisy są uzupełnieniem innych środków, takich jak te określające prawa obywateli, przyjętych przez państwa członkowskie w ramach przygotowań do scenariusza brexitu bez porozumienia.

   Te przyjęte jednostronnie przez UE środki mają charakter tymczasowy i ograniczony zakres. W żadnej mierze nie mają odtwarzać pełnych korzyści płynących z członkostwa w UE, ani jakichkolwiek warunków przejściowych przewidzianych w umowie wystąpieniowej. W niektórych dziedzinach są uzależnione od tego, czy Wielka Brytania działania takie odwzajemni.
Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego
   Wśród przyjętych dziś aktów prawnych znajduje się rozporządzenie, które ma zagwarantować – na wypadek braku porozumienia – prawa do zabezpieczenia społecznego obywateli państw członkowskich UE w Wielkiej Brytanii i obywateli brytyjskich w UE-27, którzy przed wystąpieniem tego państwa z Unii korzystali z prawa do swobodnego przemieszczania się.
Objęci nim będą:
• obywatele państw członkowskich, bezpaństwowcy i uchodźcy, którzy podlegają lub podlegali ustawodawstwu co najmniej jednego państwa członkowskiego lub którzy znajdują się lub znajdowali w sytuacjach wiążących się z Wielką Brytanią przed brexitem, a także członkowie ich rodzin i osoby pozostałe przy życiu po ich śmierci
• obywatele Wielkiej Brytanii, którzy podlegają lub podlegali ustawodawstwu co najmniej jednego państwa członkowskiego przed brexitem, a także członkowie ich rodzin i osoby pozostałe przy życiu po ich śmierci.
Programy Erasmus+ i PEACE
   UE chce również, by młodzi ludzie uczestniczący w programie Erasmus+ mogli kontynuować naukę i nadal otrzymywali stosowne wsparcie lub dotacje. Przyjęte dziś rozporządzenie o programie Erasmus+ obejmuje zarówno jego uczestników z UE-27, którzy w czasie brexitu przebywają w Wielkiej Brytanii, jak i uczestników z Wielkiej Brytanii, którzy w tym okresie przebywają w UE-27.
   Kolejne rozporządzenie zapewni dalsze finansowanie, do 2020 r., programów PEACE i INTERREG VA dla przygranicznych hrabstw Irlandii i Irlandii Północnej.
Rybołówstwo
   Aby złagodzić wpływ potencjalnego brexitu bez porozumienia na unijne rybołówstwo, nowe rozporządzenie pozwoli unijnym rybakom i podmiotom gospodarczym zwracać się do Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego o odszkodowanie za tymczasowe zawieszenie ich działalności w przypadku nagłego zamknięcia wód Wielkiej Brytanii dla unijnych statków rybackich.
   Inne rozporządzenie ma zapewnić, że UE będzie mogła przyznać brytyjskim statkom prawo dostępu do unijnych wód do końca 2019 r., pod warunkiem że Wielka Brytania postąpi podobnie. Nowe przepisy wprowadzają dla obu stron uproszczoną procedurę udzielania zezwoleń.
Transport
   UE przyjęła środki tymczasowe, aby zapewnić podstawowe połączenia lotnicze i podstawowe drogowe połączenia towarowe i pasażerskie w razie brexitu bez porozumienia. Również te środki wymagają wzajemności ze strony Wielkiej Brytanii. Ustanowiono także przepisy gwarantujące, że loty między UE a Wielką Brytanią pozostaną bezpieczne.
   Ponadto UE dostosowała swoje transeuropejskie sieci transportowe, aby zapewnić ciągłość inwestycji infrastrukturalnych. Dzięki zmienionym przepisom o organizacjach prowadzących inspekcje na statkach armatorzy zachowają pewność prawa po brexicie.
Produkty podwójnego zastosowania
    Rada przyjęła też poprawkę do rozporządzenia o wywozie niektórych produktów podwójnego zastosowania. Na jej podstawie Wielka Brytania zostanie włączona do wykazu państw trzecich niskiego ryzyka objętych ogólnymi unijnymi zezwoleniami na wywóz.
   Produkty podwójnego zastosowania to materiały, sprzęt i technologie, które mogą służyć zarówno do celów cywilnych, jak i wojskowych, w tym do rozprzestrzeniania i przenoszenia broni jądrowej, chemicznej lub biologicznej. Zgodnie z prawem UE ich wywóz do państw trzecich podlega kontroli. Ogólne unijne zezwolenia na wywóz dopuszczają eksport takich produktów do państw niskiego ryzyka pod pewnymi warunkami.
Wejście w życie i stosowanie
   Przyjęte akty ustawodawcze wejdą w życie następnego dnia po publikacji i zaczną obowiązywać w dniu po brexicie, jeżeli odbędzie się on bez porozumienia.
Za: Rada UE

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.