Rada UE przyjęła 19 marca br.  przepisy mające zapobiegać nadużywaniu danych osobowych przez europejskie partie polityczne podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego. Nowe przepisy wprowadzają zmiany w rozporządzeniu z 2014 r. o statusie i finansowaniu europejskich partii i fundacji politycznych. Pozwolą karać finansowo europejskie partie i fundacje polityczne, które będą celowo wpływać lub próbować wpływać na wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego, wykorzystując naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

   Powstanie procedura weryfikacji, która pozwoli ustalić, czy naruszenie unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, stwierdzone przez krajowy organ nadzorczy, wiąże się z działaniami politycznymi danej europejskiej partii lub fundacji politycznej w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego. W jej ramach sprawa będzie przekazywana do komitetu niezależnych wybitnych osobistości ustanowionego na mocy rozporządzenia z 2014 r.
   Kary będzie nakładać Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych po uzyskaniu opinii wspomnianego komitetu. Ich wysokość wyniesie 5% rocznego budżetu danej europejskiej partii lub fundacji. Poza tym partia lub fundacja obłożone karą nie będą mogły w kolejnym roku otrzymać finansowania z budżetu UE.
   Nowe przepisy wejdą w życie następnego dnia po ich opublikowaniu.
Kontekst
   Europejskie partie polityczne to koalicje polityczne zarejestrowane według prawa UE. Mogą do nich należeć partie krajowe, regionalne, a także indywidualne osoby. Muszą spełniać pewne wymogi i warunki, w tym być reprezentowane przynajmniej w jednej czwartej państw członkowskich. Dofinansowanie unijne ma pomóc im pokryć koszty działalności na szczeblu europejskim i koszty kampanii w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
   W 2018 r. środki z budżetu UE otrzymało 10 europejskich partii politycznych i 10 europejskich fundacji politycznych.
Za: Rada UE

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.