UE opracowuje swój przyszły program kosmiczny na lata 2021–2027. Ambasadorowie państw UE zebrani 13 marca br. na posiedzeniu Coreperu potwierdzili wspólne rozumienie wypracowane przez prezydencję rumuńską i Parlament Europejski co do projektu rozporządzenia w sprawie unijnego programu kosmicznego. Nie obejmuje ono aspektów finansowych programu ani innych aspektów horyzontalnych, gdyż będą one zależeć od przyszłego ogólnego porozumienia w sprawie kolejnych wieloletnich ram finansowych.

Rozporządzenie zapewni:
• aktualne i zabezpieczone dane i usługi wysokiej jakości związane z przestrzenią kosmiczną
• większe korzyści społeczno-ekonomiczne wynikające z korzystania z takich danych i usług, np. zwiększenie wzrostu i tworzenie miejsc pracy w UE
• zwiększenie bezpieczeństwa i strategicznej autonomii UE
• silniejszą rolę UE jako wiodącego podmiotu w sektorze kosmicznym.
Zostanie to osiągnięte dzięki:
• uproszczeniu i usprawnieniu istniejących ram prawnych UE w dziedzinie polityki kosmicznej
• zapewnieniu UE odpowiedniego budżetu na kontynuowanie i polepszanie obecnych sztandarowych programów kosmicznych UE, takich jak EGNOS, Galileo i Copernicus, a także monitorowanie zagrożeń kosmicznych w ramach programu orientacji sytuacyjnej w przestrzeni kosmicznej (SSA) i udostępnianie zabezpieczonych połączeń satelitarnych organom krajowym (GOVSATCOM)
• ustanowieniu zasad zarządzania unijnym programem kosmicznym ujednoliceniu ram bezpieczeństwa programu kosmicznego.
Co dalej?
   Rada spodziewa się, że negocjacje zostaną wznowione z kolejnym Parlamentem Europejskim jak najszybciej, tak by można je było zakończyć w oparciu o poczynione postępy, odzwierciedlone we wspólnym rozumieniu. Podczas negocjacji konieczne będzie też uwzględnienie przyszłego ogólnego porozumienia w sprawie wieloletnich ram finansowych 2021–2027.
Za: Rada UE

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.