UE wspiera cyfryzację swoich gospodarek i społeczeństw poprzez utworzenie nowego programu finansowania „Cyfrowa Europa” na lata 2021–2027. Komitet Stałych Przedstawicieli potwierdził 13 marca br. wspólne rozumienie wypracowane przez prezydencję rumuńską z Parlamentem Europejskim w sprawie wniosku, który ma na celu promowanie wprowadzania i upowszechniania na wielką skalę kluczowych technologii cyfrowych, takich jak sztuczna inteligencja i najnowocześniejsze narzędzia w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

   Wspólne rozumienie nie dotyczy kwestii budżetowych ani horyzontalnych, które są elementem trwających negocjacji w sprawie wieloletnich ram finansowych UE na lata 2021–2027.
   „Program „Cyfrowa Europa” pomoże europejskim przedsiębiorstwom, zwłaszcza mniejszym, w wykorzystywaniu ogromnych możliwości wynikających z transformacji cyfrowej, rozwijaniu się i uzyskiwaniu przewagi konkurencyjnej. Jednocześnie będzie miał istotny wpływ na zmniejszenie przepaści cyfrowej, tak by wszyscy dysponowali umiejętnościami i wiedzą pozwalającymi na pełny udział w społeczeństwie cyfrowym. Program przyczyni się też do podniesienia kwalifikacji zawodowych – z  uwzględnieniem równowagi płci – zwłaszcza w odniesieniu do obliczeń wielkiej skali i przetwarzania w chmurze, analizy dużych zbiorów danych i cyberbezpieczeństwa” – powiedział Alexandru Petrescu, rumuński minister komunikacji i społeczeństwa informacyjnego, przewodniczący Rady.
   Program „Cyfrowa Europa” zapewni finansowanie projektów w pięciu kluczowych obszarach: obliczenia superkomputerowe, sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo, zaawansowane umiejętności cyfrowe oraz szerokie wykorzystywanie technologii cyfrowych w całej gospodarce i przez wszystkie grupy społeczne.
   Finansowanie projektów wspierających obliczenia wielkiej skali przyniesie korzyści w takich sektorach, jak opieka zdrowotna, środowisko i bezpieczeństwo. Wsparcie dla szerszego stosowania sztucznej inteligencji będzie na przykład obejmować lepszy dostęp do zaplecza umożliwiającego testowanie rozwiązań w dziedzinie sztucznej inteligencji.
   Program będzie wspierał szkolenia dotyczące zaawansowanych umiejętności cyfrowych organizowane dla pracowników i studentów, a także dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz administracji publicznej. Dzięki udostępnionemu finansowaniu obywatele uzyskają łatwy, zaufany i niezawodny dostęp do cyfrowych usług publicznych, np. poprzez zwiększenie ogólnounijnej interoperacyjności usług publicznych.
   Sieć europejskich centrów innowacji cyfrowych zapewni przedsiębiorstwom, zwłaszcza małym i średnim, oraz administracji publicznej dostęp do wiedzy technicznej. Centra będą pełnić rolę pomostu między przemysłem, przedsiębiorstwami i administracjami, które potrzebują nowych rozwiązań technologicznych, a firmami, które dysponują rozwiązaniami gotowymi do wprowadzenia na rynek. Ze względu na szeroki zasięg geograficzny w Europie centra będą odgrywać kluczową rolę we wdrażaniu programu „Cyfrowa Europa”.
   Program ten będzie uzupełnieniem kilku innych programów sprzyjających transformacji cyfrowej, takich jak „Horyzont Europa” i „Łącząc Europę” (aspektów cyfrowych tego instrumentu).
Co dalej?
   Rada spodziewa się, że negocjacje z nowym Parlamentem Europejskim rozpoczną się jak najszybciej, tak by można je było zakończyć w oparciu o poczynione postępy, odzwierciedlone we wspólnym rozumieniu. Negocjacje będą musiały też uwzględnić ogólne porozumienie w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027.
Za: Rada UE

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.