UE pracuje nad ulepszeniem narzędzi chroniących Europę przed nasilającymi się cyberzagrożeniami. W związku z tym powstaną nowe struktury, które mają gromadzić wiedzę i koordynować współpracę w zakresie badań naukowych, technologii i rozwoju przemysłu w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. 13 marca br. Komitet Stałych Przedstawicieli w Radzie udzielił rumuńskiej prezydencji mandatu do rozpoczęcia negocjacji z Parlamentem Europejskim w sprawie cyberbezpieczeństwa. Chodzi o utworzenie Europejskiego Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w kwestiach Przemysłu, Technologii i Badań Naukowych, który służyć będzie jako baza wiedzy na najwyższym poziomie, oraz ustanowienie sieci krajowych ośrodków koordynacji. Wspólnie te nowe struktury pomogą zabezpieczyć jednolity rynek cyfrowy i zwiększyć autonomię UE w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

   „W strategicznym interesie UE leży zapewnienie, abyśmy dysponowali potencjałem i zdolnościami niezbędnymi do ochrony naszych sieci i usług cyfrowych. Strukturalne łączenie i wzajemne udostępnianie zdolności w dziedzinie badań naukowych oraz wdrażanie innowacyjnych cyberzabezpieczeń będzie realnym impulsem dla konkurencyjności unijnego sektora cyberbezpieczeństwa w stosunku do globalnych graczy” – powiedział Alexandru Petrescu, rumuński minister komunikacji i społeczeństwa informacyjnego, przewodniczący Rady.
   Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w kwestiach Przemysłu, Technologii i Badań Naukowych usprawni koordynację badań naukowych i innowacji w tym obszarze. Stanie się też dla UE głównym instrumentem służącym łączeniu inwestycji w związane z cyberbezpieczeństwem badania naukowe, technologie i rozwój przemysłu.
   Sieć kompetencji w dziedzinie cyberbezpieczeństwa składać się będzie z krajowych ośrodków koordynacji wyznaczonych przez państwa członkowskie. Krajowe ośrodki będą posiadać wiedzę techniczną w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, na przykład w obszarach takich jak kryptografia, wykrywanie włamań czy ludzkie aspekty bezpieczeństwa, albo mieć do takiej wiedzy dostęp.
   Centrum we współpracy z siecią funkcjonować będzie jako mechanizm wdrażający dla związanego z cyberbezpieczeństwem wsparcia finansowego w ramach programów „Horyzont Europa” i „Cyfrowa Europa”. Razem przyczynią się do zwiększenia konkurencyjności unijnego sektora cyberbezpieczeństwa i do uczynienia z cyberbezpieczeństwa przewagi konkurencyjnej innych gałęzi przemysłu Unii.
   Finansowanie centrum i ośrodków ma być zapewnione głównie poprzez programy „Cyfrowa Europa” i „Horyzont Europa”, przewiduje się też możliwość współfinansowania z dobrowolnych wkładów państw członkowskich.
   Proponowany akt ustanawia też trzecią strukturę – środowisko posiadające kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa – skupiające najważniejszych interesariuszy. Ma ono podnieść poziom wiedzy fachowej z zakresu cyberbezpieczeństwa w UE i tę wiedzę upowszechniać. W jego skład wchodzić będą między innymi organizacje przemysłowe, akademickie i organizacje naukowe non-profit, podmioty publiczne zajmujące się kwestiami operacyjnymi i technicznymi, a także w stosownych przypadkach podmioty z innych sektorów stawiających czoła wyzwaniom związanym z cyberbezpieczeństwem.
   Centrum Kompetencji zostanie ustanowione na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2029 r. Następnie zostanie zlikwidowane, chyba że w wyniku przeglądu ustanawiającego je rozporządzenia podjęta zostanie inna decyzja.
   UE posiada także Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA), która po formalnym przyjęciu aktu w sprawie cyberbezpieczeństwa wiosną zostanie przekształcona w stałą unijną agencję ds. cyberbezpieczeństwa. Zadania nowego Europejskiego Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w kwestiach Przemysłu, Technologii i Badań Naukowych będą uzupełniały działalność ENISA bez jej powielania.
Za: Rada UE

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.