Rada UE 12 marca br. przyjęła zmieniony unijny wykaz jurysdykcji niechętnych współpracy podatkowej. Oprócz 5 jurysdykcji już wymienionych w wykazie, zmieniony unijny wykaz jurysdykcji niechętnych współpracy obejmuje teraz także 10 następujących państw: Aruba, Barbados, Belize, Bermudy, Dominika, Fidżi, Oman, Vanuatu, Wyspy Marshalla i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Jurysdykcje te nie wdrożyły w wyznaczonym terminie zobowiązań, których podjęły się wobec UE.

   W załączniku II do konkluzji, obejmującym jurysdykcje z zaległymi zobowiązaniami, odzwierciedlono też przedłużenie terminów przyznane niektórym jurysdykcjom po to, by mogły one przeprowadzić niezbędne reformy w celu realizacji swoich zobowiązań.
   „Zakończyliśmy dzisiaj pierwszy kompleksowy przegląd unijnego wykazu jurysdykcji niechętnych współpracy. Po raz pierwszy został on przyjęty pod koniec 2017 r. i od tego czasu wykazał już swoją użyteczność. Przyczynił się do wspólnego promowania unijnego planu usprawniania praktyk podatkowych na skalę światową, zwalczania unikania opodatkowania oraz poprawy dobrych rządów i przejrzystości: ponad 30 jurysdykcji zrealizowało już swoje zobowiązania do przeprowadzenia reform podatkowych” – powiedział Eugen Teodorovici, rumuński minister finansów.
   Wykaz, będący częścią zdefiniowanej przez Radę strategii zewnętrznej UE na rzecz opodatkowania, ma wspomagać ciągłe starania o zapobieżenie unikaniu podatków przez przedsiębiorstwa i instytucje finansowe i promowanie dobrego zarządzania w kwestiach podatkowych na skalę światową.
   Prace nad wykazem rozpoczęły się w połowie 2016 r. na forum grupy roboczej w Radzie odpowiedzialnej za wdrażanie unijnego kodeksu postępowania w zakresie opodatkowania przedsiębiorstw. W listopadzie 2016 r. Rada uzgodniła dalsze działania i określiła kryteria przeglądu jurysdykcji państw trzecich, a mianowicie:
• czy jurysdykcja przestrzega wymogów przejrzystości podatkowej
• czy jurysdykcja przestrzega wymogów sprawiedliwego opodatkowania
• czy wdrażane są minimalne normy OECD dotyczące przeciwdziałania BEPS (erozja bazy podatkowej i przenoszenie zysków).
   Na tej podstawie w grudniu 2017 r. Rada zatwierdziła i opublikowała konkluzje zawierające unijny wykaz jurysdykcji niechętnych współpracy w sprawach podatkowych. Osiągnęła również porozumienie co do dalszych działań i zaleciła środki ochronne wobec jurysdykcji z wykazu.
   Pierwszy wykaz utworzono na podstawie przeprowadzonego w 2017 r. przeglądu 92 pozaunijnych jurysdykcji i objął on jurysdykcje, które nie podjęły konkretnych zobowiązań w celu wyeliminowania niedociągnięć stwierdzonych przez UE.
   Większość zobowiązań podjętych przez pozaunijne jurysdykcje miała zostać ostatecznie wykonana do końca 2018 r. Ich wprowadzenie do prawa krajowego było starannie monitorowane na szczeblu technicznym przez Grupę ds. Kodeksu Postępowania (opodatkowanie działalności gospodarczej) do początku bieżącego roku. Rada przyjęła zmieniony unijny wykaz jurysdykcji niechętnych współpracy podatkowej, który powstał w wyniku tych prac. Zatwierdziła też aktualny stan realizacji pod kątem zaległych zobowiązań.
   Praca nad unijnym wykazem jurysdykcji niechętnych współpracy jest procesem dynamicznym. Rada będzie nadal regularnie dokonywać przeglądu i aktualizacji wykazu w nadchodzących latach, uwzględniając zmieniające się terminy realizacji zobowiązań podjętych przez jurysdykcje i rozwój kryteriów umieszczania w wykazie stosowanych przez UE przy jego ustalaniu.
Za: Rada UE

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.