W czwartek (14 marca) Trybunał Sprawiedliwości ma ogłosić wyrok w sprawie z wniosku Krajowej Rady Sądownictwa. KRS podnosi nie tylko kwestię powoływania swoich członków, ale również wnioskuje o m.in. uznanie za niezgodne z Konstytucją możliwości odwołania się od jej decyzji do sądów. Wyrok TK może zaważyć na losach postępowania w sprawie pytań prejudycjalnych zadanych przez Sąd Najwyższy dotyczących m.in. nowych Izb Sądu Najwyższego i kompetencji nowej KRS w zakresie wskazywania sędziów na stanowiska w tych Izbach.

Wniosek KRS
   W swoim wniosku KRS wnosi o zbadanie konstytucyjności przepisów kontrowersyjnej nowelizacji ustawy o KRS z 2017 r. Nowelizacja zmieniła m.in. tryb wyboru sędziów-członków KRS. Do czasu nowelizacji swoich przedstawicieli w Radzie sędziowie wybierali sami, po zmianach jednak to Sejm większością 3/5 głosów wybiera sędziów zasiadających w Radzie. Proces wyboru nowych sędziów-członków KRS został zbojkotowany przez największe stowarzyszenia sędziowskie i nie odbył się bez kontrowersji (m.in. listy osób popierających kandydatów do KRS do tej pory nie zostały ujawnione). W swoim wniosku do TK, KRS wnosi o zbadanie, czy taki tryb wyborów członków Rady jest zgodny z Konstytucją.
   Jednak sam wniosek KRS idzie dalej i dotyczy również innych aspektów działalności Rady, w tym także mianowania sędziów. W swoim wniosku, KRS podnosi, że tryb odwołania od decyzji Rady dotyczący mianowania sędziów jest niezgodny z Konstytucją. Ma to niewątpliwie związek z odwołaniami m.in. tych sędziów, którzy w sierpniu 2018 r. nie otrzymali pozytywnej rekomendacji Rady na stanowisko sędziego i odwołali się od tych decyzji do NSA i SN.
Wyrok TK
   Decyzja TK zostanie ogłoszona na pięć dni przed planowaną rozprawą w Trybunale Sprawiedliwości UE. W pięcioosobowym składzie TK orzekać będzie osoba wybrana na stanowisko już zajęte, co może skutkować za uznanie tego orzeczenia za nieistniejące. Wyrok, w którym TK, uznaje za niezgodne z Konstytucją przepisy regulujące możliwość odwołania się od decyzji Rady do sądu może mieć wpływ na umorzenie postępowań, w których SN i NSA zadały pytania prejudycjalne.
Za: HFPC

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.