UE chce ułatwić transgraniczny dostęp do elektronicznego materiału dowodowego. Tworzy w tym celu ramy prawne, które pozwolą skierować nakaz sądowy bezpośrednio do usługodawcy prowadzącego działalność w UE. Rada UE wypracowała 8 marca br.  stanowisko w sprawie dyrektywy o mianowaniu przedstawicieli prawnych do celów gromadzenia dowodów na potrzeby postępowań karnych.

   Dyrektywa będzie nieodzowna podczas stosowania w przyszłości rozporządzenia o europejskich nakazach wydania i zabezpieczenia elektronicznego materiału dowodowego w sprawach karnych. Stanowisko w sprawie tego aktu Rada przyjęła w grudniu zeszłego roku. Dyrektywa będzie zawierać przepisy o wyznaczaniu przez usługodawców swoich przedstawicieli prawnych. Ich rolą będzie odbierać takie nakazy i na nie odpowiadać. Utworzenie takiej funkcji było niezbędne, gdyż nie ma ogólnego wymogu prawnego dla usługodawców spoza UE, by byli fizycznie obecni w Unii podczas świadczenia usług na jej terytorium. Ponadto przedstawiciele prawni wyznaczeni na mocy dyrektywy mogliby być też użyteczni w procedurach krajowych.
   „To ważny krok ku skuteczniejszemu i szybszemu dostępowi do materiału dowodowego w postępowaniu karnym. Wyznaczenie przedstawicieli prawnych będzie kluczowe dla ułatwienia współpracy w gromadzeniu materiału elektronicznego. Chcemy dopilnować, by nowy mechanizm działał sprawnie, ale zarazem nie był nadmiernie obciążający, zwłaszcza dla MŚP. Żałuję, że obecny Parlament nie będzie gotowy przystąpić do negocjacji, ale mam nadzieję, że prace zostaną ponownie podjęte, gdy tylko wybrany zostanie nowy” – powiedział Tudorel Toader, rumuński minister sprawiedliwości.
Stanowisko Rady
Najważniejsze punkty stanowiska Rady:
• Kryteria definiowania lokalizacji przedstawicieli prawnych pozostają takie, jak zaproponowała Komisja. Przedstawiciel prawny powinien się znajdować w jednym z państw członkowskich, w których usługodawca prowadzi działalność lub oferuje usługi
• Rada jeszcze bardziej zaakcentowała, że przedstawiciele prawni powinni dysponować dostatecznymi zasobami i uprawnieniami, by móc wykonywać swoje zadania
• Usługodawcy i przedstawiciele prawni mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności solidarnej za nieprzestrzeganie obowiązków
• Z pomocy przedstawicieli prawnych można skorzystać przy gromadzeniu materiału dowodowego innego niż elektroniczny. Mogliby oni też odbierać inne wnioski związane z egzekwowaniem prawa, takie jak europejski nakaz dochodzeniowy (bez uszczerbku dla konkretnych procedur przewidzianych w innych aktach prawnych z zakresu współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych)
• Dodano specjalne rozwiązania, by ograniczyć obciążenie MŚP. To m.in. możliwość wyznaczania przez nie wspólnego przedstawiciela oraz konieczność uwzględnienia możliwości finansowych usługodawcy przy nakładaniu na niego indywidualnych sankcji
• Jeżeli chodzi o sankcje, tekst pozostał taki, jak zaproponowała Komisja, i przewiduje, że powinny one być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające
• Pełna lista przedstawicieli prawnych powinna być dostępna publicznie, tak by łatwo mogły do niej dotrzeć organy ścigania, głównie – ale nie tylko – poprzez europejską sieć sądową w sprawach karnych
• Rada przewidziała 18-miesięczny termin transpozycji, tak by przedstawiciele prawni byli gotowi do pracy, w momencie gdy 6 miesięcy później wejdzie w życie rozporządzenie o elektronicznym materiale dowodowym.
Co dalej?
   Rada jest gotowa do rozpoczęcia negocjacji trójstronnych z Parlamentem nad całym pakietem o elektronicznym materiale dowodowym, gdy tylko Parlament ustali swoje stanowisko. Prawdopodobnie nie nastąpi to jednak przed najbliższymi wyborami.
Kontekst
   Dyrektywa jest częścią pakietu w sprawie elektronicznego materiału dowodowego, który Komisja zaproponowała w kwietniu 2018 r. Ma on poprawić transgraniczny dostęp do tego materiału. Powstaną w tym celu ramy prawne, które pozwolą skierować nakaz sądowy bezpośrednio do usługodawcy lub jego przedstawiciela prawnego w innym państwie członkowskim.
   Dyrektywa jest uzupełnieniem rozporządzenia o europejskich nakazach wydania i zabezpieczenia elektronicznego materiału dowodowego w sprawach karnych. Stanowisko w tej sprawie Rada przyjęła w grudniu 2018 r.
Za: Rada UE

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.