7 i 8 marca 2019 r. siedem komisji egzaminacyjnych z siedzibą w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu przeprowadziło egzamin komorniczy. Każdego dnia egzamin trwał 6 godzin, podczas których zdający opracowywali po jednym zadaniu pisemnym, dotyczącym czynności wchodzących w zakres ustawowych zadań komorników.

   Pierwszego dnia egzaminu zadanie dotyczyło egzekucji świadczeń pieniężnych przeciwko obywatelowi polskiemu, zamieszkałemu na Ukrainie. W drugim dniu zdający opracowywali zadanie dotyczące egzekucji świadczeń pieniężnych na podstawie tytułu wykonawczego zaopatrzonego w rygor natychmiastowej wykonalności zaocznego wyroku sądu okręgowego, który został następnie zawieszony.
   Według nieoficjalnych danych, uzyskanych z poszczególnych komisji, do egzaminu przystąpiło 150 zdających, a zatem 99% spośród 152 osób, które zostały dopuszczone do egzaminu. Oficjalne dane będą znane po przesłaniu Ministrowi Sprawiedliwości dokumentacji z przebiegu egzaminu, w tym protokołów i odpisów uchwał.
   Zdający mieli możliwość opracowywania zadań egzaminacyjnych, według własnego wyboru, pismem ręcznym lub przy użyciu własnego sprzętu komputerowego. 130 zdających (87%) wybrało opracowywanie zadań przy użyciu komputerów.
   Egzamin przebiegał zgodnie z obowiązującymi przepisami, zadania egzaminacyjne zostały wydrukowane i dostarczone przy zachowaniu zasad poufności.
Podczas egzaminu zdający mieli możliwość korzystania z przyniesionych przez siebie aktów prawnych, komentarzy oraz orzecznictwa. Dodatkowo, komisje egzaminacyjne zapewniły dostęp do stanowisk komputerowych zawierających systemy informacji prawnych.
   Ogłoszenie wyników egzaminu przez komisje egzaminacyjne spodziewane jest na początku kwietnia.
Za: Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.