UE będzie mieć wkrótce nowe przepisy, które pozwolą lepiej kontrolować bezpośrednie inwestycje z państw trzecich z uwagi na bezpieczeństwo i porządek publiczny. Rada przyjęła 5 marca br.  rozporządzenie ustanawiające ramy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w UE. To pierwsze tego typu kompleksowe przepisy w UE, gdy tymczasem jej więksi partnerzy handlowi już takimi dysponują.

   „UE jest i pozostanie jednym z najbardziej otwartych na świecie miejsc do inwestowania. Nowe przepisy o monitorowaniu inwestycji sprawią, że otwartości będzie towarzyszyć rozsądna ochrona naszych aktywów strategicznych” – powiedział Ștefan-Radu Oprea, rumuński minister otoczenia biznesowego, handlu i przedsiębiorczości, a zarazem przewodniczący Rady.
   Dzięki nowym przepisom o monitorowaniu bezpośrednich inwestycji zagranicznych powstanie mechanizm współpracy, w ramach którego państwa członkowskie i Komisja będą mogły dzielić się informacjami i zgłaszać konkretne wątpliwości. Państwa członkowskie zachowają jednak prawo, by weryfikować inwestycje i potencjalnie je blokować ze względów bezpieczeństwa czy porządku publicznego. W ich gestii pozostanie też decyzja o utworzeniu i prowadzeniu krajowego mechanizmu monitorowania.
   Jeżeli sprawa będzie dotyczyć kilku krajów lub jeżeli inwestycja mogłaby wpłynąć na projekt lub program leżące w interesie całej UE (takie jak Horyzont 2020 lub Galileo), Komisja będzie mogła wydać opinię.
Co dalej?
   Nowe przepisy wejdą w życie 20. dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i zaczną obowiązywać 18 miesięcy później.
Za: Rada UE

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.