UE chce, by płatności w euro były tańsze. Wkrótce będziemy w całej UE płacić i podejmować gotówkę w euro po takich samych kosztach co we własnym kraju. 4 marca br. Rada przyjęła rozporządzenie, które ujednolici koszty transgranicznych płatności w euro między państwami strefy euro a państwami spoza niej oraz zwiększy w całej UE przejrzystość opłat za usługi przewalutowania.

   Od 2002 r. transgraniczne płatności w euro dokonywane w strefie euro kosztują tyle samo co płatności krajowe, natomiast transgraniczne płatności w euro z państw spoza strefy wiążą się z wysokimi kosztami.
   Reforma spowoduje, że za transgraniczne płatności w euro (takie jak przelewy, płatności kartą lub wypłaty gotówki) będziemy płacić tyle samo co za analogiczne płatności krajowe tej samej wysokości dokonywane w walucie państwa członkowskiego, w którym siedzibę ma nasz dostawca usług płatniczych. Dzięki temu z tanich transgranicznych płatności w euro skorzysta dodatkowych 150 mln konsumentów spoza strefy euro. Potencjalnie potanieje 2,5 mld transakcji rocznie.
   Reforma wprowadzi też dodatkowe wymogi przejrzystościowe co do opłat za przewalutowanie. Gdy konsumenci dokonują płatności kartą lub podejmują gotówkę za granicą, mogą wybrać, czy chcą płacić w walucie lokalnej czy własnej krajowej. Dzięki nowym przepisom konsumenci będą przed podjęciem tej decyzji informowani o przypadających opłatach. Reforma nakaże przedstawiać wszystkie opłaty za przewalutowanie jako procentową marżę doliczaną do najnowszego dostępnego kursu wymiany EBC. Dzięki większej przejrzystości konsumenci będą mogli podejmować bardziej świadome decyzje, co zwiększy konkurencję między dostawcami usług przewalutowania.
   Większość nowych przepisów zacznie obowiązywać 15 grudnia 2019 r.
Za: Rada UE

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.