W ramach unii rynków kapitałowych UE chce ułatwić małym i średnim firmom dostęp do nowych źródeł finansowania. Ambasadorowie państw UE zatwierdzili 27 lutego br.  stanowisko Rady względem projektu dającego MŚP, które chcą być notowane i emitować papiery wartościowe na rynkach finansowych, łatwiejszy dostęp do tych rynków, a równocześnie zapewniającego ochronę inwestorów i integralność rynku. Projekt dotyczy zwłaszcza „rynków rozwoju MŚP” – niedawno wprowadzonego systemu obrotu przeznaczonego dla małych emitentów. Na podstawie zatwierdzonego  tekstu prezydencja rozpocznie 6 marca negocjacje z Parlamentem Europejskim.

   „MŚP generują najwięcej zatrudnienia i wzrostu w Europie. Jednak ich fundusze znacznie zależą od kredytów bankowych. Dlatego tak ważne jest, by aktywnie pomóc MŚP dywersyfikować ich źródła finansowania i zapewnić im prostszy, łatwiejszy dostęp do rynków kapitałowych” – powiedział Eugen Teodorovici, rumuński minister finansów.
   Spośród 20 mln MŚP w Europie tylko 3 000 są obecnie notowane na giełdach. Częściowo wynika to z wysokich kosztów przestrzegania przepisów, a częściowo z niedoborów płynności. Proponowane przepisy mają więc zmniejszyć obciążenia administracyjne i biurokratyczne spoczywające na mniejszych firmach.
   Projekt zawiera też zmiany do rozporządzenia o nadużyciach na rynku i do rozporządzenia o prospekcie emisyjnym. Dzięki zmianom obowiązki emitentów na rynkach rozwoju MŚP staną się bardziej proporcjonalne, a równocześnie zachowana zostanie integralność rynku. W szczególności projekt ma:
• zracjonalizować obciążenia administracyjne, które służą integralności rynku i informowaniu inwestorów, zwłaszcza jeśli chodzi o obowiązki zgłaszania osób mających dostęp do informacji cenowo sensytywnych
• odchudzić prospekt, odpowiednio do potrzeb MŚP już notowanych na rynkach rozwoju MŚP.
Co dalej?
   Parlament Europejski przegłosował swoje stanowisko 7 grudnia 2018 r. Negocjacje pomiędzy Radą a Parlamentem Europejskim mogą się zatem rozpocząć.
Za: Rada UE

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.