UE wspiera kredytowanie, ułatwiając dostęp do kredytów hipotecznych i pożyczek dla sektora publicznego. Prezydencja rumuńska i Parlament Europejski wypracowały 27 lutego br. wstępne porozumienie w sprawie zharmonizowanych ram dla obligacji zabezpieczonych. Ramy te będą zawierały wspólną definicję tego instrumentu, pozwalającą uzyskać specjalne unijne oznaczenie „europejskie obligacje zabezpieczone” i skorzystać z preferencyjnego traktowania kapitałowego. Porozumienie zostanie teraz przedłożone ambasadorom państw UE do zatwierdzenia.

   Obligacja tego rodzaju to instrument finansowy zabezpieczony osobną pulą aktywów (zazwyczaj kredytem hipotecznym lub długiem publicznym), do których inwestor zgłasza preferencyjne roszczenie w razie upadku emitenta. Obligacje zabezpieczone to skuteczne narzędzie finansowania gospodarki, gwarantujące inwestorom wysoki poziom pewności.
   „Obligacje zabezpieczone to w niektórych państwach członkowskich ważne narzędzie finansowe, w innych zaś – niedoceniane. Dzięki dzisiejszemu porozumieniu UE będzie dysponować ramami, które zachęcą do stosowania tych produktów w całej Europie i aktywnie przyczynią się do rozwoju unii rynków kapitałowych” – powiedział Eugen Teodorovici, rumuński minister finansów.
   Rynki obligacji zabezpieczonych są szczególnie rozwinięte w Niemczech, Danii, Francji, Hiszpanii, Luksemburgu, Szwecji i we Włoszech, bo odnośne systemy funkcjonują w tych krajach już od dawna. W grudniu 2015 r. wolumen pozostających w obrocie obligacji zabezpieczonych wydanych przez instytucje z siedzibą w UE sięgnął 2,1 bln EUR, co stanowiło 84% wszystkich obligacji na szczeblu globalnym.
   Celem proponowanych ram (w skład których wchodzi dyrektywa i rozporządzenie) zaproponowanych przez Komisję w marcu 2018 r. jest określenie minimalnych wymogów harmonizacyjnych, które będą musiały zostać spełnione przez wszystkie obligacje zabezpieczone wprowadzane na rynek w UE. Da to inwestorom większe bezpieczeństwo i otworzy nowe możliwości, zwłaszcza tam, gdzie rynki są mniej rozwinięte.
Proponowane ramy:
• zawierają wspólną definicję obligacji zabezpieczonych
• definiują cechy strukturalne tego instrumentu
• określają zadania i obowiązki w zakresie nadzoru nad obligacjami zabezpieczonymi
• określają zasady zezwalające na korzystanie z oznaczenia „europejskie obligacje zabezpieczone”
• ulepszają warunki przyznawania preferencyjnego traktowania ostrożnościowego w kontekście obligacji zabezpieczonych, przewidziane w rozporządzeniu o wymogach kapitałowych.
Co dalej?
   Porozumienie polityczne w sprawie obligacji zabezpieczonych zostanie przedstawione ambasadorom państw UE do zatwierdzenia. Następnie przejdzie weryfikację prawno-językową. Parlament i Rada zostaną poproszone o przyjęcie proponowanego rozporządzenia i proponowanej dyrektywy w pierwszym czytaniu.
Za: Rada UE

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.