UE otrzyma niedługo specjalne ramy regulacyjne dla firm inwestycyjnych. Prezydencja rumuńska osiągnęła wstępne porozumienie z Parlamentem Europejskim co do pakietu – złożonego z rozporządzenia i dyrektywy – określającego nowe wymogi ostrożnościowe i rozwiązania nadzorcze dla firm inwestycyjnych. Reforma ma dostosować te wymogi do firm pod kątem ich profili ryzyka i modeli biznesowych, a równocześnie utrzymać stabilność finansową. Uzgodniony tekst zostanie teraz przedłożony ambasadorom państw UE do zatwierdzenia.

   „Firmy inwestycyjne znacznie przyczyniają się do łatwiejszego przepływu oszczędności i inwestycji w UE. Aby mogły odegrać pełną rolę w unii rynków kapitałowych, przepisy mające do nich zastosowanie muszą odpowiadać ich specyfice biznesowej i uwzględniać ponoszone przez nie ryzyko” – powiedział Eugen Teodorovici, rumuński minister finansów.
   W Europejskim Obszarze Gospodarczym jest około 6 000 firm inwestycyjnych. Większość to małe firmy, ale niektóre przechowują łącznie znaczną część wszystkich aktywów i świadczą szeroką gamę usług.
   Wszystkie firmy inwestycyjne podlegały do tej pory tym samym przepisom – pod względem wymogów kapitałowych, płynnościowych czy zarządzania ryzykiem – co banki. Rozporządzenie i dyrektywa o wymogach kapitałowych (CRR/CRD4) opierają się na międzynarodowych standardach dla banków. Nie uwzględniają one więc w pełni specyfiki firm inwestycyjnych.
   Uzgodniony tekst przewiduje, że firmy inwestycyjne podlegałyby tym samym przepisom podstawowym (zwłaszcza co do posiadanego kapitału, sprawozdawczości, zarządzania korporacyjnego i wynagrodzeń), ale zestaw ciążących na nich wymogów różniłby się odpowiednio do wielkości, charakteru i złożoności firmy.
   Największe firmy (klasy 1) podlegałyby wszystkim bankowym wymogom ostrożnościowym oraz nadzorowi takiemu jak instytucje kredytowe:
• firmy inwestycyjne świadczące usługi bankopodobne (np. zawieranie transakcji na własnych rachunek czy subemisja instrumentów finansowych) i posiadające skonsolidowane aktywa o wartości ponad 15 mld EUR podlegałyby automatycznie przepisom CRR/CRD4
• jeżeli chodzi o firmy inwestycyjne prowadzące działalność bankopodobną i posiadające skonsolidowane aktywa o wartości od 5 mld EUR do 15 mld EUR, organ nadzorczy mógłby zwrócić się do nich o stosowanie przepisów CRR/CDR4, zwłaszcza gdyby ich wielkość lub działalność niosły ryzyko dla stabilności finansowej.
   Mniejsze firmy, którym nie przypisuje się znaczenia systemowego, podlegałyby nowemu systemowi specjalnych wymogów ostrożnościowych. Wymogi te byłyby zasadniczo różne od wymogów bankowych, ale właściwe organy mogłyby zezwolić indywidualnym firmom na dalsze stosowanie tych drugich, tak by ich model biznesowy nie doznał zakłóceń. Opcji tej towarzyszyć będzie zabezpieczenie uniemożliwiające arbitraż regulacyjny, polegający zwłaszcza na stosowaniu nieproporcjonalnie niższych wymogów kapitałowych na podstawie CRR/CRD4 w porównaniu z tym, co przewiduje rozporządzenie o firmach inwestycyjnych. W uzgodnionym tekście przewiduje się 5-letni okres przejściowy, tak by firmy miały czas na dostosowanie się do nowych przepisów.
   Uzgodniony tekst jeszcze bardziej wzmacnia system równoważności, który miałby zastosowanie do firm inwestycyjnych z państw trzecich. Doprecyzowuje też niektóre wymogi warunkujące ich dostęp do jednolitego rynku oraz nadaje dodatkowe uprawnienia Komisji. Na przykład powierza Komisji zadanie oceniania wymogów kapitałowych mających zastosowanie do firm świadczących usługi bankopodobne i sprawdzania, czy wymogi te są równoważne z obowiązującymi w UE. Ponadto na wypadek prawdopodobieństwa, że działalność firmy z państwa trzeciego niesie skutki systemowe, nowe przepisy uprawniają Komisję do tego, by decyzję o równoważności obwarować dodatkowymi warunkami operacyjnymi, tak by zapewnić Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) i właściwym organom krajowym narzędzia konieczne do zapobiegania arbitrażowi regulacyjnemu i do monitorowania działalności tych firm.
   Uzgodniony tekst stanowi też uzupełnienie przepisów MIFID2/MIFIR, gdyż rozciąga system „minimalnej wielkości zmiany ceny” na podmioty systematycznie internalizujące transakcje, przez co poprawia warunki konkurencji między tymi ostatnimi a systemami obrotu.
Co dalej?
   Uzgodniony tekst zostanie przedstawiony ambasadorom państw UE do zatwierdzenia. Następnie przejdzie weryfikację prawno-językową. Parlament i Rada zostaną poproszone o przyjęcie proponowanego pakietu w pierwszym czytaniu.
Za: Rada UE

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.