UE pracuje nad ramami regulacyjnymi, które zachęcą inwestorów do zwracania większej uwagi na środowiskowy wpływ inwestycji. Prezydencja rumuńska i Parlament osiągnęły 25 lutego br.  wstępne porozumienie co do projektu, by utworzyć nową kategorię finansowych wskaźników referencyjnych, które zapewnią więcej informacji o śladzie węglowym portfela inwestycyjnego.

   „Przejście na niskoemisyjną, zrównoważoną gospodarkę każe nam ponownie zastanowić się nad tym, jak prowadzimy interesy, w co inwestujemy pieniądze. Dzisiejsze porozumienie pozwoli inwestorom szybciej rozpoznawać proklimatyczne inwestycje, infrastrukturę i technologie, tak by przekierować kapitał ku zielonym aktywom” – powiedział Eugen Teodorovici, rumuński minister finansów.
   Coraz więcej inwestorów chce, by ich inwestycje pozytywnie wpływały na środowisko. Dlatego podejmując decyzje inwestycyjne, mają na względzie ślad węglowy generowany przez projekty lub aktywa, w które zamierzają inwestować. Wykorzystują do tego wskaźniki, które opisują lub mierzą wyniki portfeli inwestycyjnych. Obecnie dostępny jest szeroki wachlarz takich wskaźników, jednak mają one różnorakie cele oraz cechują się różną jakością i uczciwością.
   Dlatego prezydencja i Parlament uzgodniły dziś zharmonizowane, rzetelne narzędzie pozwalające realizować strategie inwestycji niskoemisyjnych. Ma temu służyć nowa kategoria wskaźników, obejmująca dwa ich typy:
• unijne wskaźniki transformacji klimatycznej – służące zmniejszeniu śladu węglowego standardowego portfela inwestycyjnego. Wskaźniki te trzeba będzie określić do końca 2022 r. z uwzględnieniem firm, które podążają po mierzalnej, naukowej trajektorii dekarbonizacji, w świetle długofalowego celu paryskiego dotyczącego globalnego ocieplenia
• wskaźniki referencyjne dostosowane do porozumienia paryskiego – mające ambitniejszy charakter: dotyczą jedynie tych elementów, które przyczyniają się do ograniczenia wzrostu temperatur do 2°C, czyli do osiągnięcia celu określonego w paryskim porozumieniu klimatycznym.
   Uzgodniony tekst nakazuje informować, w odniesieniu do wszystkich wskaźników i ich rodzin, jak strategia inwestycyjna odzwierciedla czynniki środowiskowe, społeczne i dotyczące ładu korporacyjnego oraz jak zastosowana metoda wpisuje się w cel polegający na ograniczeniu emisji dwutlenku węgla.
   Ponadto tekst nowelizuje obecne przepisy rozporządzenia o wskaźnikach referencyjnych: przedłuża okres przejściowy dla wskaźników kluczowych i pozaunijnych do końca 2021 r.
Co dalej?
   Po finalizacji technicznej uzgodniony tekst zostanie przedstawiony ambasadorom państw UE do politycznego zatwierdzenia. Następnie przejdzie weryfikację prawno-językową. Parlament i Rada zostaną poproszone o przyjęcie proponowanego rozporządzenia w pierwszym czytaniu.
Za: Rada UE

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.