Unia Europejska podejmuje środki, by zabezpieczyć prawa do zabezpieczenia społecznego obywateli państw członkowskich UE w Wielkiej Brytanii i obywateli brytyjskich w UE 27 korzystających z prawa do swobodnego przemieszczania się przed wystąpieniem tego państwa z Unii. Ambasadorowie państw członkowskich zebrani w Komitecie Stałych Przedstawicieli zatwierdzili 22 lutego br. tekst projektu rozporządzenia w sprawie ustanowienia środków awaryjnych w dziedzinie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Coreper poinformuje teraz Parlament Europejski, że jeśli przyjmie on swoje stanowisko w pierwszym czytaniu w takiej samej formie, Rada powinna być w stanie je zatwierdzić.

   Środki awaryjne są ograniczone co do czasu i zakresu i zostaną przyjęte jednostronnie przez UE. Rozporządzenie wejdzie w życie tylko wtedy, jeżeli Wielka Brytania opuści Unię bez umowy o wystąpieniu.
   „W projekcie rozporządzenia zapewnia się dalsze stosowanie przez państwa członkowskie podstawowych zasad unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Środki awaryjne zagwarantują, że obywatele UE 27 i Wielkiej Brytanii, którzy swobodnie przemieszczali się w Unii, będą nadal korzystać ze swoich uprawnień w zakresie zabezpieczenia społecznego nabytych przed wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii” – powiedział Marius-Constantin Budăi, rumuński minister pracy i sprawiedliwości społecznej.
   Rozporządzenie będzie miało zastosowanie do następujących osób:
• obywatele państw członkowskich, bezpaństwowcy i uchodźcy, którzy podlegają lub podlegali ustawodawstwu co najmniej jednego państwa członkowskiego i którzy znajdują się lub znajdowali w sytuacjach wiążących się z Wielką Brytanią przed datą rozpoczęcia stosowania rozporządzenia, a także członkowie ich rodzin i osoby pozostałe przy życiu po ich śmierci;
• obywatele Wielkiej Brytanii, którzy podlegają lub podlegali ustawodawstwu co najmniej jednego państwa członkowskiego przed datą rozpoczęcia stosowania rozporządzenia, a także członkowie ich rodzin i osoby pozostałe przy życiu po ich śmierci.
   Projekt rozporządzenia pozostaje bez uszczerbku dla obowiązujących konwencji i umów o zabezpieczeniu społecznym między Wielką Brytanią a co najmniej jednym państwem członkowskim.
Za: Rada UE

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.