UE podejmuje działania, by w razie wyjścia Wielkiej Brytanii z UE bez wynegocjowanego porozumienia utrzymać wysoki poziom bezpieczeństwa lotniczego w unijnej przestrzeni powietrznej. Przedstawiciele państw członkowskich zebrani w Komitecie Stałych Przedstawicieli zatwierdzili 22 lutego br. porozumienie z Parlamentem Europejskim co do projektu rozporządzenia, które zapewni dalsze obowiązywanie niektórych certyfikatów bezpieczeństwa lotniczego.

   Rozporządzenie obejmie certyfikaty bezpieczeństwa lotniczego dla określonych wyrobów lotniczych, części i wyposażenia wydane osobom fizycznym i prawnym, których główne miejsce prowadzenia działalności znajduje się w Wielkiej Brytanii, oraz certyfikaty wydane przez organizacje szkoleniowe.
   Rozporządzenie przedłuży okres ważności certyfikatów o 9 miesięcy, licząc od daty rozpoczęcia jego stosowania. Komisja zostanie też umocowana, by w razie konieczności okres ich ważności dodatkowo przedłużyć. Zapewni to operatorom i Agencji UE ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) dostateczną ilość czasu, by agencja mogła nadal wydawać niezbędne certyfikaty na mocy art. 68 rozporządzenia o wspólnych zasadach w lotnictwie cywilnym, z uwzględnieniem statusu Wielkiej Brytanii jako państwa trzeciego.
   EASA odpowiada w UE za wydawanie certyfikatów typu i zatwierdzeń organizacji. Po wystąpieniu z UE Wielka Brytania będzie musiała sama prowadzić takie działania jako „państwo projektu” na mocy konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym.
   Rozporządzenie zacznie obowiązywać nazajutrz po tym, jak traktaty przestaną mieć zastosowanie do Wielkiej Brytanii zgodnie z art. 50 ust 3 Traktatu o Unii Europejskiej, chyba że przedtem wejdzie w życie umowa wystąpieniowa. Jednak aby niezbędne procedury administracyjne można było przeprowadzić jak najszybciej, niektóre przepisy zaczną obowiązywać od wejścia rozporządzenia w życie (nazajutrz po publikacji w Dzienniku Urzędowym UE).
   Uzgodniony tekst zostanie teraz formalnie zatwierdzony przez Parlament Europejski i Radę.
Za: Rada UE

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.