UE unowocześnia przepisy regulujące sposób, miejsce i częstotliwość połowów. Są to tzw. środki techniczne. Ambasadorowie państw UE zatwierdzili 22 lutego br.  porozumienie, które prezydencja wypracowała 13 lutego z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego w sprawie przepisów o zachowaniu zasobów rybnych i ochronie ekosystemów morskich. Nowy akt dotyczy specyfikacji narzędzi połowowych, rozmiaru oczka sieci, obszarów i okresów zamkniętych oraz środków minimalizujących wpływ połowów na ekosystem i środowisko morskie.

   „To porozumienie w sprawie prostszych i lepszych środków jest milowym krokiem we wdrażaniu wspólnej polityki rybołówstwa. Przyczynia się do zrównoważenia gospodarki morskiej. Nowe przepisy ułatwią życie rybakom, a państwom członkowskim i branży rybołówczej dadzą większą możliwość decydowania, jakiego postępowania wymagają konkretne baseny morskie i lokalne uwarunkowania” – powiedział Petre Daea, rumuński minister rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, a zarazem przewodniczący Rady.
   Rozporządzenie o środkach technicznych zbliża UE do realizacji celów zmienionej wspólnej polityki rybołówstwa. Jednym z nich jest redukcja niezamierzonych połowów i przyłowów gatunków wrażliwych. W szczególności nowy akt pomoże maksymalnie ograniczyć połów młodocianych osobników oraz wpływ działalności połowowej na dno morskie.
   Zgodnie ze wspólną polityką rybołówstwa nowe przepisy dadzą ramy regionalizacji środków technicznych. Zastosowane podejście oddolne oznacza, że państwa członkowskie – ściśle współpracując z branżą w komitetach doradczych – będą mogły przedkładać wspólne zalecenia w najważniejszych sprawach. Zalecenia te uwzględni Komisja podczas przyjmowania prawodawstwa wtórnego.
   Regionalizacja pomoże zmniejszyć ślad środowiskowy działalności połowowej. Np. regionalne grupy państw członkowskich będą mogły opracowywać dodatkowe środki łagodzące i zamieszczać je we wspólnych zaleceniach, tak aby zmniejszyć wpływ rybołówstwa na gatunki i siedliska wrażliwe. Będą też miały do dyspozycji inne narzędzia, np. będą mogły wprowadzać doraźne zamknięcia i ograniczenia w produkcji i użytkowaniu niektórych narzędzi połowowych, co pod pewnymi warunkami podniesie selektywność i zwiększy ochronę środowiska. Akt zawiera też wykaz gatunków objętych zakazem połowów.
   Połowy z wykorzystaniem impulsów elektrycznych będą zabronione od 30 czerwca 2021 r. Przewidziano jednak okres stopniowego wycofywania tej metody, podczas którego nie będą wydawane nowe licencje. Branża będzie miała więc czas na dostosowanie się do nowych warunków.
   Badania naukowe będą kontynuowane, jednak objęte zostaną bardziej rygorystycznymi zasadami. Aby nie odbierać sektorowi szans na stosowanie innowacji, rozporządzenie zobowiązuje Komisję do przedstawienia w przyszłości sprawozdania (zawierającego opinię ICES – Międzynarodowej Rady Badań Morza) na temat wpływu innowacyjnych narzędzi połowowych na ekosystemy morskie, siedliska wrażliwe i selektywność.
Co dalej?
   Tekst przejdzie teraz weryfikację prawno-językową. Potem Parlament i Rada zostaną poproszone o przyjęcie jego ostatecznej wersji.
   Nowe przepisy wejdą w życie dzień po publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (w połowie 2019 r.).
Za: Rada UE

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.