W wydaniu styczniowo-lutowym „Prawa Europejskiego w praktyce” piszemy o proponowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości reformie prawa karnego, m.in. dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, wytyka  jej błędy. Ponadto przeczytacie Państwo o: prawnych mechanizmach zwalczania dumpingu socjalnego, zmianach w wykonywaniu czynności organu centralnego  w sprawach rodzinnych, nowym prawie zamówień publicznych – czy jest zgodne z prawem unijnym, zamiarze jako niezbędnej przesłance testu złej wiary zgłaszającego w unijnym prawie znaków towarowych, prawie dzieci pracowników migrujących w UE do odbywania edukacji w możliwie najlepszych warunkach. Będzie można również znaleźć materiał o naruszeniu praw podstawowych jako przesłance odmowy wykonania ENA w kontekście zasad wzajemnego uznawania  i zaufania między państwami członkowskimi UE, a także zapoznać się z wymogami dopuszczalności indywidualnej skargi do ETPC. Poza tym znajdą Państwo oczywiście orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz nowe inicjatywy europejskie.
Zapraszamy do lektury i prenumeraty na 2019 rok! Druk zamówienia w zakładce Prenumerata.

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.