UE konsoliduje swoją ofertę finansową, by skuteczniej wspierać inwestycje, wzrost i tworzenie miejsc pracy w UE. Ambasadorowie państw UE zatwierdzili stanowisko Rady względem projektu Komisji, który scala w jeden program 14 instrumentów finansowych obecnie wspierających inwestycje w UE. Porozumienie nie dotyczy kwestii budżetowych ani horyzontalnych, które są obecnie elementem negocjacji w sprawie unijnych wieloletnich ram finansowych 2021–2027. Uzgodnione dziś stanowisko będzie dla prezydencji podstawą do negocjacji z Parlamentem Europejskim, które mają rozpocząć się jak najrychlej. Rada kontynuuje konstruktywne prace nad lokalizacją sekretariatu komitetu inwestycyjnego.

   „Europa potrzebuje więcej inwestycji, by wspierać wzrost i zatrudnienie. Program InvestEU bardzo pomoże finansować ambitne i zakrojone na dużą skalę projekty infrastrukturalne. Musimy zadbać, by z programu mogło skorzystać jak najwięcej europejskich sektorów i regionów” – powiedział Eugen Teodorovici, rumuński minister finansów.
   Dzięki zapewnieniu gwarancji z unijnego budżetu InvestEU ma zachęcić inwestorów publicznych i prywatnych do udziału w nowych projektach finansowo-inwestycyjnych i tym samym zaradzić niedoborom i inwestycyjnie nieoptymalnym sytuacjom. Zgodnie ze stanowiskiem Rady unijna gwarancja ma być podzielona między następujące segmenty polityki:
• zrównoważona infrastruktura
• badania naukowe, innowacje i cyfryzacja
• MŚP
• inwestycje społeczne i umiejętności.
   InvestEU czerpie z sukcesu Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), który uruchomiono w lipcu 2015 r., by zwiększyć inwestycje oraz stymulować wzrost gospodarczy i zatrudnienie w UE, gdy Europa wychodziła jeszcze z kryzysu finansowo-gospodarczego.
   Głównym partnerem będzie Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego, która realizowała EFIS i nim zarządzała. Ponadto bezpośredni dostęp do gwarancji unijnej będą mieć krajowe banki prorozwojowe i międzynarodowe instytucje finansowe działające w Europie.
   Rada przewidziała też możliwość, aby państwa członkowskie przekierowywały niektóre środki przypadające im z funduszy spójnościowych do funduszu InvestEU, zwiększając rezerwy unijnej gwarancji.
   Jeżeli chodzi o rozwiązania zarządcze, Rada uzgodniła system inny niż w przypadku EFIS. Nadal przewiduje on centralną rolę dla EBI z jego doświadczeniem, ale uwzględnia też fakt, że nowy program kompleksowo scali wszystkie istniejące instrumenty i że partnerzy wykonawczy inni niż EIB będą mogli bezpośrednio korzystać z unijnej gwarancji. W myśl stanowiska Rady InvestEU powinien mieć następującą strukturę organizacyjną:
• rada kierownicza złożona z 4 przedstawicieli Komisji, 3 przedstawicieli EBI oraz 2 przedstawicieli innych partnerów wykonawczych – miałaby wydawać strategiczno-operacyjne wskazówki dla InvestEU
• rada doradcza złożona z przedstawicieli partnerów wykonawczych i przedstawicieli państw członkowskich – służyłaby Komisji i radzie kierowniczej doradztwem
• od strony finansowo-inwestycyjnej: komitet inwestycyjny złożony z niezależnych ekspertów – służyłby zewnętrznym doświadczeniem w inwestycyjnej ocenie projektów.
Co dalej?
   16 stycznia 2019 r. Parlament Europejski przyjął swoje stanowisko w sprawie InvestUE. Prezydencja jak najszybciej podejmie z nim rozmowy na podstawie obecnego częściowego mandatu negocjacyjnego.
Za: Rada UE

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.