UE wprowadza nowe przepisy, które zapewnią firmom większą przejrzystość, uczciwość i przewidywalność platform internetowych oraz skuteczny system dochodzenia roszczeń. Ambasadorowie państw UE zebrani w Coreperze zatwierdzili 20 lutego br. wstępne porozumienie z Parlamentem Europejskim z 13 lutego w sprawie projektu rozporządzenia regulującego stosunki między platformami internetowymi a firmami z nich korzystającymi.

   „Nowe przepisy zagwarantują przewidywalność, której unijne firmy potrzebują, by w pełni wykorzystać potencjał gospodarki platformowej. To bardzo ważny krok w budowie jednolitego rynku cyfrowego w UE. Przejrzystość to podstawa” – powiedział Niculae Bădălău, rumuński minister gospodarki
   Głównym celem rozporządzenia jest stworzenie ram prawnych gwarantujących biznesowym użytkownikom platform internetowych przejrzyste warunki użytkowania oraz skuteczne sposoby dochodzenia roszczeń, gdy platformy tych warunków nie przestrzegają.
   Platformy objęte rozporządzeniem to m.in. platformy handlowe, internetowe sklepy z aplikacjami, media społecznościowe oraz wyszukiwarki – niezależnie od tego, gdzie mają siedzibę, o ile obsługują użytkowników biznesowych mających siedzibę w UE i oferują towary lub usługi konsumentom znajdującym się w UE.
   Jeżeli chodzi o przejrzystość, platformy będą musiały zapewnić jasne i zrozumiałe warunki świadczenia przez nie usług pośrednictwa. Jeśli postanowią ograniczyć, zawiesić lub zakończyć świadczenie usług wobec użytkownika biznesowego, powinny podać uzasadnienie. Powinny także podać do wiadomości publicznej główne parametry decydujące o plasowaniu użytkowników biznesowych w wynikach wyszukiwania oraz fakt jakiegokolwiek zróżnicowanego traktowania towarów lub usług oferowanych bezpośrednio przez siebie lub firmy przez siebie kontrolowane. Powinny też upubliczniać główne powody ekonomiczne, handlowe, prawne, jeżeli ograniczają użytkownikom biznesowym możliwość oferowania innych warunków konsumentom spoza platformy.
   Jeżeli chodzi o mechanizmy dochodzenia roszczeń, rozporządzenie zobowiązuje wszystkie platformy (poza najmniejszymi, dokładnie zdefiniowanymi w rozporządzeniu) do ustanowienia efektywnego i szybkiego wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg i do corocznego raportowania o jego skuteczności. Wymaga też, by w warunkach korzystania z usług platformy wskazać co najmniej dwóch mediatorów, na wypadek gdyby system rozpatrywania skarg nie pozwolił rozstrzygnąć sporu między użytkownikami. Rozporządzenie daje organizacjom lub stowarzyszeniom reprezentującym użytkowników biznesowych oraz organom publicznym prawo wnoszenia do sądu spraw przeciw platformom niestosującym się do wymogów rozporządzenia. Upoważnia też państwa członkowskie do ustanowienia kar – w zgodzie z systemami krajowymi – na wypadek naruszenia jego przepisów. Komisja powinna:
• zachęcać platformy do ustanawiania organów złożonych z niezależnych wyspecjalizowanych mediatorów
• opracowywać kodeksy postępowania oraz
• regularnie oceniać funkcjonowanie nowych przepisów.
   Rozporządzenie zacznie obowiązywać 12 miesięcy po dacie publikacji w Dzienniku Urzędowym UE.
Co dalej?
   Po zwyczajowej weryfikacji prawno-językowej uzgodniony tekst zostanie niebawem przedłożony do formalnego przyjęcia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
Kontekst
   Platformy internetowe to główny motor e-handlu. Obecnie ponad milion unijnych firm, aby dotrzeć do klientów, prowadzi działalność handlową za pośrednictwem takich platform. Szacuje się, że ok. 60% towarów i usług nabywanych prywatnie i 30% nabywanych publicznie w całej gospodarce cyfrowej trafia do konsumentów poprzez pośredników internetowych.
   Choć platformy internetowe dają ogromny potencjał skutecznego dostępu do rynków (transgranicznych), europejskie firmy nie mogą w pełni go wykorzystać ze względu na szereg potencjalnie szkodliwych praktyk handlowych oraz brak skutecznych mechanizmów dochodzenia roszczeń w Unii. Usługodawcy internetowi z kolei mają problem z prowadzeniem działalności na całym jednolitym rynku w związku z pojawiającym się rozdrobnieniem.
Za: Rada UE

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.