UE pracuje nad poprawą bezpieczeństwa na drogach. Przedstawiciele rumuńskiej prezydencji w Radzie osiągnęli wstępne porozumienie z Parlamentem Europejskim co do wniosku w sprawie poprawy zarządzania infrastrukturą drogową, by zmniejszyć liczbę poważnych obrażeń oraz wypadków śmiertelnych na drogach. Reforma rozszerzy zakres obecnych przepisów na autostrady i inne drogi główne znajdujące się poza transeuropejską siecią transportową (TEN-T). Przyczyni się to znacząco do poprawy bezpieczeństwa infrastruktury drogowej w całej Unii. Dyrektywa będzie obejmowała też drogi poza obszarami miejskimi wybudowane z wykorzystaniem funduszy unijnych.

   Zgodnie z wnioskiem przeprowadzana będzie ocena bezpieczeństwa ruchu drogowego obejmująca całą sieć, która będzie zwięzłą analizą całej sieci drogowej objętej dyrektywą i posłuży szacowaniu ryzyka wypadków. Władze będą wykorzystywać ustalenia oceny, żeby przeprowadzać bardziej ukierunkowane kontrole bezpieczeństwa ruchu drogowego, lub podejmować bezpośrednie działania naprawcze.
   Wprowadzony zostanie nakaz, by w procedurach zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej systematycznie brać pod uwagę pieszych, rowerzystów i innych użytkowników dróg szczególnie narażonych na wypadki. To oni w 2017 r. stanowili niemal połowę ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w UE.
Co dalej?
   Wstępnie uzgodniony tekst muszą jeszcze zatwierdzić Rada i właściwa komisja Parlamentu Europejskiego. Następnie, po zwyczajowej weryfikacji prawno-językowej, zostanie on formalnie przyjęty.
Za: Rada UE

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.