Rada przyjęła 19 lutego br. konkluzje w sprawie zapewnienia wolnych i uczciwych wyborów europejskich. Gdy do wyborów europejskich w maju 2019 r. pozostało mniej niż 100 dni, w swoich konkluzjach Rada ustosunkowuje się do zagrożeń dla zapewnienia wolnych i uczciwych wyborów europejskich, w oparciu o dotychczasowe doświadczenia.

   Konkluzje nawiązują do przedstawionego przez Komisję we wrześniu 2018 r. pakietu pt. „Zapewnienie wolnych i uczciwych wyborów europejskich”, a także do opublikowanego przez Komisję i Wysokiego Przedstawiciela wspólnego planu działania na rzecz zwalczania dezinformacji. W inicjatywach tych przedstawione zostało kompleksowe podejście do ochrony wyborów europejskich 2019 przed ingerencją np. w postaci kampanii dezinformacyjnych i ataków cybernetycznych, których źródło leży w Unii i poza nią.
"Demokratyczny charakter Unii zasadza się na tym, że obywatele powinni móc głosować świadomie i bezpiecznie. Przyjęte konkluzje pomogą zapewnić skoordynowane podejście państw członkowskich i instytucji UE do ochrony procesu demokratycznego przed manipulacją i ingerencją, zarówno ze strony podmiotów wewnętrznych, jak i podmiotów zewnętrznych" - powiedział George Ciamba, rumuński minister delegowany do spraw europejskich. 
   W swoich konkluzjach Rada zaapelowała, by w najbliższych miesiącach podjęte zostały m.in. następujące działania nieustawodawcze:
• organizowanie regularnych posiedzeń w ramach europejskiej sieci współpracy wyborczej, w trakcie których państwa członkowskie będą mogły wymieniać się wiedzą i sprawdzonymi rozwiązaniami i wspólnie określać zagrożenia
• ustanowienie systemu wczesnego ostrzegania umożliwiającego krajowym punktom kontaktowym w państwach członkowskich szybką wymianę informacji o kampaniach dezinformacyjnych
• poprawienie strategicznej komunikacji na temat europejskich wartości i polityk
• wzmocnienie ekosystemu mediów europejskich, np. poprzez pomoc w stworzeniu sieci multidyscyplinarnych, niezależnych naukowców oraz podmiotów weryfikujących fakty w celu wykrywania i obnażania dezinformacji w różnych sieciach społecznościowych i mediach cyfrowych
• wzmocnienie odporności obywateli poprzez propagowanie i wspieranie umiejętności cyfrowych i umiejętności korzystania z mediów
• propagowanie – wraz sektorem prywatnym i społeczeństwem obywatelskim – działań informacyjnych z myślą o ochronie uczciwości procesu wyborczego
• ocena zagrożeń cybernetycznych w kontekście wyborów i zaplanowanie środków służących wyeliminowaniu tych zagrożeń i zachowaniu uczciwości systemu wyborczego
• wezwanie sektora prywatnego do zainwestowania w zasoby do radzenia sobie z internetowymi działaniami związanymi z wyborami w sposób odpowiedzialny i rozliczalny
• zbadanie możliwości dalszej współpracy z odpowiednimi podmiotami międzynarodowymi.
   Rada podkreśla, że Unia opiera się na takich wartościach jak poszanowanie demokracji, praworządności i praw podstawowych. Kładzie nacisk na fakt, że ogólnounijna współpraca i kompleksowe podejście to niezbędne elementy zapewnienia bezpieczeństwa i legalności wyborów europejskich 2019. Takie podejście powinno opierać się na poszanowaniu podstawowego prawa do swobodnego stowarzyszania się na wszystkich poziomach oraz podstawowego prawa do wolności wypowiedzi, które obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych.
   Wybory europejskie 2019 odbędą się w warunkach, w których kampanie dezinformacyjne i szkodliwe działania cybernetyczne, w tym ataki na infrastrukturę wyborczą, coraz częściej mogą być wykorzystywane do ingerowania w wynik wyborów lub wpływania na niego.
   Zatem kompleksowe podejście wymaga, by działania z myślą o ochronie procesu demokratycznego przed manipulacją zagraniczną i wewnętrzną podjęło wiele podmiotów, w tym Komisja Europejska, Europejska Służba Działań Zewnętrznych, państwa członkowskie i sektor prywatny.
Za: RUE

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.