W przyszłym roku bułgarscy i rumuńscy rybacy nadal będą mogli poławiać te same ilości ryb co w 2018 r. Rada UE przyjęła 17 grudnia br. rozporządzenie ustalające limity na 2019 r. dla połowów w Morzu Czarnym gatunków ryb o największym znaczeniu handlowym. Rozporządzenie dotyczy Bułgarii i Rumunii.

   W szczególności Rada postanowiła przychylić się do propozycji Komisji, w myśl której limity połowowe dla szprota nie ulegną zmianie: Rumunia i Bułgaria będą mogły łącznie złowić 11 475 ton tej ryby.
   Rada ustaliła całkowity dopuszczalny połów (TAC) dla turbota na poziomie zgodnym z zaleceniem Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego dotyczącym wieloletniego planu zarządzania połowami turbota w Morzu Czarnym (644 tony). Tym samym unijny TAC wyniesie 114 ton do równego podziału między Bułgarię i Rumunię. Połowy będzie można prowadzić tylko 180 dni rocznie, a przez dwa miesiące (15 kwietnia–15 czerwca) będą one całkowicie zakazane, by umożliwić odbudowę stad turbota.
   Liczby te są oparte na najlepszych dostępnych opiniach naukowych zapewnionych przez Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa (STECF) i są zgodne z zasadami zreformowanej wspólnej polityki rybołówstwa.
   Stada Morza Czarnego, eksploatowane przez Bułgarię i Rumunię, są dzielone z krajami spoza UE (np. z Turcją, Ukrainą, Gruzją i Rosją). Do 2017 r. TAC nie był ustalany na szczeblu regionalnym między UE a krajami spoza UE. Od 2008 r. Unia Europejska corocznie ustalała autonomiczne kwoty turbota i szprota, by zapewnić stosowanie zasad wspólnej polityki rybołówstwa.
   Zainteresowane strony ponownie przyznały, że należy kontynuować wdrażanie skutecznego systemu monitorowania, kontroli i nadzoru, który pozwoli na zrównoważone gospodarowanie zasobami ryb w Morzu Czarnym, i ponownie zadeklarowały, że chcą zwalczać nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy turbota w Morzu Czarnym.
Co dalej?
   Rozporządzenie wejdzie w życie dzień po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Będzie stosowane od 1 stycznia 2019 r.
Za: Rada UE

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.