13–14 grudnia 2018 r. Rada Europejska przyjęła konkluzje o wieloletnich ramach finansowych, jednolitym rynku i migracji, a także o stosunkach zewnętrznych, zmianie klimatu, bezpieczeństwie i obronie, walce z rasizmem i ksenofobią oraz o konsultacjach obywatelskich. Przywódcy UE-27 spotkali się też na nadzwyczajnym posiedzeniu poświęconym brexitowi.

Konkluzje  – 13 i 14 grudnia 2018 r. 
I. WIELOLETNIE RAMY FINANSOWE
1. Rada Europejska z aprobatą odnotowuje intensywne prace przygotowawcze prowadzone w bieżącym półroczu nad przyszłymi wieloletnimi ramami finansowymi i przyjmuje do wiadomości sporządzone przez prezydencję sprawozdanie z postępu prac. Apeluje do nadchodzącej prezydencji o kontynuowanie tych prac i opracowanie wskazówek na kolejny etap negocjacji z myślą o osiągnięciu porozumienia w Radzie Europejskiej jesienią 2019 r.
II. JEDNOLITY RYNEK
2. Jednolity rynek jest jednym z wielkich osiągnięć Unii, które przyniosło Europejczykom znaczące korzyści. Jest on naszym głównym narzędziem zapewniania obywatelom dobrobytu, inkluzywnego wzrostu i tworzenia miejsc pracy, a także podstawowym motorem napędzającym inwestycje i globalną konkurencyjność. Po dwudziestu pięciu latach nie możemy ustawać w realizacji Agendy jednolitego rynku we wszystkich jej wymiarach i musimy opracować przyszłościowe podejście. Rada Europejska:
– zwraca się do Parlamentu Europejskiego i Rady, by przed końcem obecnej kadencji osiągnęły porozumienie w sprawie jak największej liczby bieżących wniosków istotnych dla jednolitego rynku. Ważne jest również usunięcie utrzymujących się nieuzasadnionych barier, w szczególności w dziedzinie usług, a także zapobieganie wszelkim nowym barierom i wszelkiemu ryzyku fragmentacji. Rada Europejska apeluje do Komisji o kontynuację analiz i prac w tym względzie; – apeluje o wdrażanie i egzekwowanie – na wszystkich szczeblach rządów – podjętych decyzji i przyjętych zasad oraz o utrzymywanie standardów i zapewnianie inteligentnego stosowania zasad lepszego stanowienia prawa, w tym zasad pomocniczości i proporcjonalności; – podkreśla, że należy zintensyfikować wysiłki na rzecz zapewnienia, by jednolity rynek dawał solidną podstawę dla otwartej na zewnątrz, świadomej własnej pozycji i bardziej autonomicznej Unii Europejskiej w pełnym wyzwań otoczeniu globalnym;
– zaznacza, że jednolity rynek musi ewoluować, aby w pełni wykorzystać transformację cyfrową, w tym sztuczną inteligencję, wzrost gospodarki opartej na danych i gospodarki usługowej, konektywność oraz przechodzenie na bardziej ekologiczną gospodarkę; – apeluje o zwiększenie spójności z wszystkimi powiązanymi politykami.
3. Rada Europejska przeprowadzi wiosną przyszłego roku pogłębioną dyskusję na temat przyszłego rozwoju jednolitego rynku i europejskiej polityki cyfrowej w ramach przygotowań do kolejnego strategicznego programu.
III. MIGRACJA
4. Rada Europejska zajęła się kwestią wdrażania swojego kompleksowego podejścia do migracji, które łączy efektywniejszą kontrolę granic zewnętrznych UE, intensyfikację działań zewnętrznych oraz aspekty wewnętrzne, zgodnie z konkluzjami z czerwca i października 2018 r.
5. Rada Europejska zauważa, że liczba wykrytych przypadków nielegalnego przekroczenia granic została zredukowana do poziomu przedkryzysowego i że ta ogólna spadkowa tendencja się utrzymuje. Jest to efekt zewnętrznej polityki migracyjnej Unii i jej państw członkowskich, opartej w szczególności na kontrolowaniu granic zewnętrznych, walce z przemytnikami oraz współpracy z państwami pochodzenia i tranzytu, nasilonej w ostatnich miesiącach. Politykę tę należy zatem kontynuować, dalej rozwijać i w pełni realizować. Na wszystkich dotychczasowych i nowo pojawiających się szlakach należy zachować czujność, w szczególności z uwagi na niedawne zwiększenie aktywności na szlakach zachodniośródziemnomorskim i wschodniośródziemnomorskim.
6. Jeżeli chodzi o wewnętrzne polityki, Rada Europejska wzywa współprawodawców do szybkiego zakończenia negocjacji w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej (EBCG). Z zadowoleniem przyjmuje porozumienie osiągnięte na szczeblu Rady w dniu 6 grudnia 2018 r. co do poszerzenia mandatu EBCG w dziedzinie powrotów i współpracy z państwami trzecimi. Apeluje też o dalsze starania o to, by zakończyć negocjacje nad dyrektywą powrotową, nad Agencją ds. Azylu i nad wszystkimi częściami wspólnego europejskiego systemu azylowego, respektując poprzednie konkluzje Rady Europejskiej i uwzględniając różne stopnie zaawansowania prac nad odnośnymi aktami.
IV. INNE PUNKTY
Stosunki zewnętrzne
7. Rada Europejska omówiła przygotowania do zbliżającego się szczytu z Ligą Państw Arabskich, który odbędzie się w dniach 24–25 lutego 2019 r.
8. Rada Europejska wyraża najwyższe zaniepokojenie w związku z eskalacją sytuacji w Cieśninie Kerczeńskiej i na Morzu Azowskim oraz naruszeniami prawa międzynarodowego przez Rosję. Potwierdza swoje zaangażowanie na rzecz prawa międzynarodowego, suwerenności, integralności terytorialnej i niezależności Ukrainy oraz unijną politykę nieuznawania bezprawnej aneksji Krymu. Nie ma usprawiedliwienia dla użycia sił zbrojnych przez Rosję. Rada Europejska zwraca się o natychmiastowe uwolnienie wszystkich zatrzymanych marynarzy ukraińskich, zwrot zajętych okrętów i umożliwienie swobodnego przemieszczania się wszystkich statków przez Cieśninę Kerczeńską. UE jest gotowa przyjąć środki służące dalszemu wzmocnieniu jej wsparcia, w szczególności dla obszarów Ukrainy dotkniętych tą sytuacją.
9. Rada Europejska z dużym zadowoleniem przyjmuje pozytywny wynik głosowania w Parlamencie Europejskim w sprawie umowy o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią i oczekuje jej natychmiastowego wejścia w życie.
Zmiana klimatu
10. Nawiązując do przedstawionego przez Komisję komunikatu „Czysta planeta dla wszystkich” oraz uwzględniając wynik katowickiej konferencji COP24, Rada Europejska zwraca się do Rady o prowadzenie prac nad elementami zaprezentowanymi w tym komunikacie. W pierwszej połowie 2019 r. Rada Europejska dostarczy wskazówek co do ogólnego kierunku i priorytetów politycznych, tak by do 2020 r. Unia Europejska mogła przedłożyć długoterminową strategię zgodnie z porozumieniem paryskim. Bezpieczeństwo i obrona
11. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje znaczny postęp w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony, m.in. we wdrażaniu stałej współpracy strukturalnej, w zwiększaniu mobilności wojskowej, we wdrażaniu Europejskiego programu rozwoju przemysłu obronnego oraz w negocjacjach nad proponowanym Europejskim Funduszem Obronnym. Zatwierdza też umowę w zakresie cywilnego wymiaru WPBiO. Inicjatywy te przyczyniają się do zwiększenia strategicznej autonomii UE i jej zdolności do działania w charakterze podmiotu zapewniającego bezpieczeństwo, a równocześnie uzupełniają i wzmacniają działalność NATO oraz zacieśniają współpracę UE–NATO, z pełnym poszanowaniem zasad inkluzywności, wzajemności i autonomii decyzyjnej UE.
Dezinformacja
12. Celowe i systematyczne rozprzestrzenianie na dużą skalę dezinformacji – m.in. w ramach wojny hybrydowej – jest dla naszych demokratycznych systemów poważnym i strategicznym wyzwaniem. W reakcji na nie pilnie należy podjąć działania realizowane długofalowo, z pełnym poszanowaniem praw podstawowych. Rada Europejska: – podkreśla potrzebę stanowczej reakcji, która uwzględni wymiar wewnętrzny i zewnętrzny oraz będzie kompleksowa, skoordynowana i dobrze podbudowana zasobami, w oparciu o ocenę zagrożeń; – apeluje o szybkie, skoordynowane wdrożenie wspólnego planu przeciwdziałania dezinformacji – przedstawionego przez Komisję i wysoką przedstawiciel – tak by zwiększyć zdolności UE, wzmocnić skoordynowane i wspólne reakcje Unii i państw członkowskich, zmobilizować sektor prywatny oraz zwiększyć odporność społeczeństwa na dezinformację; – apeluje o podjęcie szybkich i zdecydowanych działań na szczeblu zarówno europejskim, jak i krajowym służących zapewnieniu wolnych i uczciwych wyborów europejskich i krajowych.
13. Rada jest proszona o kontynuowanie prac w tej kwestii i zreferowanie wyników Radzie Europejskiej w marcu 2019 r.
Walka z rasizmem i ksenofobią
14. Rada Europejska potępia wszelkie formy antysemityzmu, rasizmu i ksenofobii oraz podkreśla, jak ważne jest zwalczanie nietolerancji. Wyraża zadowolenie w związku z przyjęciem w dniu 6 grudnia 2018 r. deklaracji Rady w sprawie zwalczania antysemityzmu.
Dialogi i konsultacje obywatelskie oraz przygotowania związane ze strategicznym programem
15. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje zorganizowanie dialogów i konsultacji obywatelskich, które były bezprecedensową okazją do interakcji z europejskimi obywatelami i mogą stać się źródłem inspiracji do dalszych konsultacji i dialogów. Wspólne sprawozdanie przygotowane przez obecną i kolejną prezydencję, wraz z różnymi sprawozdaniami krajowymi i wkładem innych instytucji europejskich, wskazuje szereg obaw uczestniczących obywateli i ich oczekiwań co do konkretnych wyników na szczeblu UE. Na swoim nieformalnym posiedzeniu w Sybinie w dniu 9 maja 2019 r. szefowie państw lub rządów omówią priorytety na kolejny cykl instytucjonalny z myślą o uzgodnieniu kolejnego strategicznego programu w czerwcu 2019 r.
Brexit
16. Rada Europejska potwierdza konkluzje z 25 listopada 2018 r., w których zatwierdza umowę o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE. Unia podtrzymuje umowę i zamierza przystąpić do jej ratyfikacji. Umowa nie podlega renegocjacji.
17. Rada Europejska przypomina, że w przyszłości pragnie stworzyć ze Zjednoczonym Królestwem jak najbliższe partnerstwo. Jest gotowa przystąpić do przygotowań natychmiast po podpisaniu umowy o wystąpieniu, tak by negocjacje mogły zacząć się jak najszybciej po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z UE.
Rada Europejska podkreśla, że rozwiązanie awaryjne ma charakter polisy ubezpieczeniowej zapobiegającej twardej granicy na wyspie Irlandii i zapewniającej integralność jednolitego rynku. Unia jest zdeterminowana, by szybko przeprowadzić prace nad kolejną umową, która do dnia 31 grudnia 2020 r. ustanowi rozwiązania alternatywne, tak by nie trzeba było uruchamiać rozwiązania awaryjnego.
18. Rada Europejska podkreśla też, że gdyby jednak doszło do uruchomienia rozwiązania awaryjnego, obowiązywałoby ono tymczasowo, o ile i dopóki nie zastąpiłaby go kolejna umowa zapewniająca uniknięcie twardej granicy. W takim przypadku Unia dołożyłaby wszelkich starań, by jak najprędzej wynegocjować i zawrzeć kolejną umowę zastępującą rozwiązanie awaryjne, i oczekiwałaby tego samego od Zjednoczonego Królestwa, tak by rozwiązanie to obowiązywało nie dłużej, niż to będzie absolutnie konieczne.
19. Rada Europejska apeluje o to, by prace służące osiągnięciu gotowości na skutki wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE zintensyfikować na wszystkich szczeblach, uwzględniając wszelkie możliwe scenariusze.
Za: RE

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.