Parlament Europejski chce, by Komisja uniemożliwiła imperium biznesowemu powiązanemu z premierem Babišem korzystanie z funduszy UE i odzyskała środki pozyskane przez nie w sposób nieprawidłowy.

   Za rezolucją głosowało 12 grudnia br. 434 posłów, 64 było przeciw, 47 wstrzymało się od głosu. Posłowie zwracają się do Komisji o opublikowanie wszystkich dokumentów związanych z możliwym konfliktem interesów wynikającym z działalności czeskiego premiera Andreja Babiša i wyjaśnienie, jakie kroki zamierza podjąć, aby zaradzić tej sytuacji.
   Posłowie zwracają uwagę, że premier Babiš okazał się być faktycznym właścicielem Agrofert, spółki kontrolującej koncern spożywczy Grupa Agrofert. W latach 2013-2017 przedsiębiorstwa należące do grupy otrzymały od 42 mln EUR do 82 mln EUR z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.
   Zgodnie z deklaracją o dochodów składaną przez czeskich urzędników państwowych, premier Babiš w pierwszej połowie 2018 roku uzyskał z grupy Agrofert dochody w wysokości 3,5 mln euro za pośrednictwem funduszy powierniczych, pełniąc jednocześnie funkcję przewodniczącego krajowej "Rady Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych".
Zero tolerancji wobec objawów konfliktu interesów
   Nowe rozporządzenie finansowe (przepisy regulujące zarządzanie budżetem UE) zakazuje konfliktu interesów. Parlament wezwał Komisję do stosowania polityki zerowej tolerancji przy rozpatrywaniu takich przypadków. Posłowie zarzucają Komisji bierność w obliczu napływających od 2014 poważnych sygnałów, że Andrej Babiš jest uwikłany w konflikt interesów.
   Parlament Europejski już wcześniej, podczas corocznych procedur udzielania absolutorium, wskazywał na możliwy konflikt interesów. Teraz posłowie domagają się, aby Komisja dokładnie zbadała legalność wszystkich unijnych dotacji UE wypłacanych grupie Agrofert od momentu przystąpienia Babisza do czeskiego rządu.
   Komisja powinna też, zdaniem posłów, ustanowić procedury kontroli i interwencji w przypadku, gdy władze krajowe nie podejmują działań w takich sytuacjach.
Kontekst
   We wrześniu 2018 r. czeska Transparency International złożyła formalną skargę do Komisji, twierdząc, że poseł Babiš stale unijne i czeskie naruszał prawo dotyczące konfliktu interesów.
   Media powołując się na wewnętrzny dokument Komisji Europejskiej doniosły ostatnio, że fundusze UE otrzymane przez sieć firm tworzących oligopol Babiša Agrofert dowodzą konfliktu interesów.
Za: europarl

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.